Debatt

240 av 290 kommuner har brist på bostäder

Från vänster utredaren Susanne Rolfner Suvanto, sekreterare Merja Metell Suomalainen, sekreterare Guy Lööv och huvudsekreterare Helena Axestam. Foto: Miguel Quintero.

– För många är det i dag en omöjlighet att flytta på grund av för liten tillgång till bostäder. Det skriver Susanne Rolfner Suvanto, regeringens särskilda utredare för Utredningen Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen i ett debattinlägg (tidigare publicerat  i Göteborgsposten):

Samhällets skyldigheter gentemot sina invånare ska omfatta alla människor oavsett ålder. Det gäller också bostadspolitiken. Boverkets bostadsmarknadsenkät 2016 visar att 240 av Sveriges 290 kommuner har brist på bostäder.

Tillgången på bostäder för äldre personer i både ordinärt boende och särskilt boende påverkar och påverkas av situationen på bostadsmarknaden i stort. Tillgängliga bostäder möjliggör ett självständigt liv under fler år som äldre.

En omöjlighet för många

I bostadsdebatten talas om behovet hos äldre kvinnor och män att kunna flytta till en mer tillgänglig bostad, oftast mindre och med närhet till service och möjlighet till sociala kontakter. Men för många är det i dag en omöjlighet att flytta på grund av för liten tillgång till bostäder.

Och inte minst för att de bostäder med bättre tillgänglighet som efterfrågas och finns att tillgå ofta är nybyggda vilket innebär en hyreskostnad som många äldre personer, framförallt kvinnor, inte klarar av att betala. En sådan situation kan också uppstå när äldre lägenheter renoveras och för med sig en kraftigt höjd hyra.

285 000 äldre fick bostadstillägg 2014

Pensionsmyndighetens beräkningar visar att bland äldre människor har en högre andel kvinnor än män låg ekonomisk standard.

Sammanboende såväl kvinnor som män har en bättre ekonomisk situation, medan ensamstående oftare lever med låg ekonomiskt standard. Ungefär 285 000 äldre personer fick år 2014 bostadstillägg, varav 220 000 kvinnor och 65 000 män.

Utredningen om bostäder för äldre lämnade i sitt slutbetänkande hösten 2015 förslaget om höjning av taket för bostadsutgiften vid bostadstillägg för pensionärer med 2 300 kronor, från 5 000 kronor per månad till 7 300 kronor per månad. Ett förslag som utredningen Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen ser som viktigt och stödjer.

Risk för åldersdiskriminering

En inkluderande bostadspolitik ger en ökad trygghet för äldre människor och ger möjlighet för kommunernas äldreomsorg att fokusera på särskilda boendeformer för äldre. Det frigör resurser för en mer effektiv vård och omsorg med högre kvalitet. För den äldre personen blir det behoven som styr när man ska flytta till ett särskilt boende.

Frågan om tillgängliga bostäder för äldre människor nu och inför framtiden ska hanteras inom ramen för den generella bostadspolitiken, det gäller både på den nationella och kommunala nivån. Annars finns stor risk för åldersdiskriminering.

Susanne Rolfner Suvanto, regeringens särskilda utredare för Utredningen Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

Läs även här.

2 Kommentarer

  1. Marianne Sandberg

    Därför bor många äldre kvar i sina stora lägenheter med låg hyra. Byter de till en liten våning kan de få dubbelt så hög hyra och måste söka bostadsbidrag för pensionen räcker inte till!

  2. Monika Olin Wikman

    Javisst Marianne. Så kallad inlåsningseffekt uppstår. I byarna här på Österlen bor många kvar i för stora hus och trädgård av den anledningen. Att sälja ger i regel inga stora vinster som i storstadsområdena. Ett ideellt initierat projekt pågår i Skillinge för att hitta boendealternativ. Men det fordras politiska beslut bland annat om förhöjt bostadsbidrag.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren