Samhälle

Ålderism värre än sexism och rasism

Ill: Rose Wiley/who.int

Åldersdiskriminering kan vara värre än sexism och rasism. Det är ett av tio påståenden i världshälsoorganisationen WHO:s tiopunktslista apropå det faktum att människor över hela jordklotet för första gången i världshistorien kan räkna med att bli äldre än både 60 och 70 år. Se karta här: http://www.who.int/ageing/events/world-report-2015-launch/populations-are-getting-older-full.gif?ua=1

1. Jordens befolkning ökar snabbt.

Antalet personer som är över 60 år kommer att öka från ca 900 miljoner till två miljarder mellan 2015 och 2050. Vilket betyder att andelen över 60 ökar från 12 till 22 procent av jordens befolkning.

2. Det finns få tecken som tyder på att äldre i dag har bättre hälsa än sina föräldrar.

Andelen äldre i höginkomstländer som behöver hjälp från andra för att klara sina basbehov har sjunkit något de senaste 30 åren. Men det handlar om små mätbara skillnader.

3. De vanligaste hälsoproblem för äldre handlar om icke smittsamma sjukdomar.

Äldre i låg- och medelinkoAllaänder har oftare sämre hälsa än i den rika världen. Oavsett var man bor är hjärt- och kroniska lungsjukdomar det som är den vanligaste dödsorsaken.

Många har problem med nacke och rygg, liksom med depressioner, fallskador, diabetes, demens och benskörhet.

4. Det finns ingen typisk äldre person när man talar om hälsa.

Biologiskt åldrande associeras ofta med en person i hög ålder. Men många 80-åringar har samma fysiska och mentala kapacitet som en 20-åring. Andra upplever att de åldras redan i unga år, och får försämrad både fysisk och mental kapacitet.

5. Äldres hälsa inte bara en slump.

Även om man kan fundera över sina nedärvda anlag är det mesta upp till den fysiska och sociala omgivningen, och hur man påverkas av den. Det här är något som startar redan i barndomen.
Vilket betyder att en äldre person med dåliga odds från början mer sannolikt kommer att uppleva sämre hälsa som äldre, och sämre tillgång till den vård och omsorg de behöver.

6. Åldersdiskriminering kan vara värre än sexism och rasism.
Att diskriminera en person på grund av ålder får allvarliga konsekvenser både för den enskilda personen och för samhället i stort.
Ålderism kan ta många former, inklusive förutfattade meningar och diskriminering i praktiken. Den kan underminera vården och omsorgen av äldre.

7. Samhället måste tänka om när det gäller åldrande och hälsa.

God hälsa ska inte definieras som avsaknad av sjukdom. Hälsosamt åldrande är möjligt för alla äldre. Det är en process som får äldre människor att fortsätta att göra sådant som är betydelsefullt för dem.

Samhället betraktar ofta social omsorg för äldre som en kostnad. I stället borde den betraktas som en investering så att det blir möjligt för äldre att fortsätta bidra till samhällsutvecklingen.

8. Hälsosystemen måste utvecklas så att den passar den äldre befolkningens behov.

De flesta hälsosystem runt om i världen är dåligt förberedda för att tillmötesgå behoven hos gamla människor med många olika kroniska och geriatriska sjukdomar. Systemen måste utgå ifrån den äldres behov och perspektiv. Syftet måste vara att bibehålla kapaciteten hos den äldre.

9. På 2000-talet behöver alla länder ha system som är integrerade och inriktade på långsiktig omsorg.

I vissa länder förutsätter det att man bygger upp system från nästan ingenting, mot ett bredare system som maximerar äldres förmåga och håller igång deras självständighet och värdighet.

Antalet personer som behöver hjälp med sitt dagliga liv förväntas fyrdubblas år 2050.

10. Alla samhällsnivåer måste involveras för att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande.

Det måste till målsättningar och program för bostäder, transporter och arbetsplatser. Samhället måste skapa sociala skyddsnät för att skydda äldre från fattigdom.

Samhällets åtgärder för ett hälsosamt åldrande bidrar till en ökad förståelse för äldrerelaterade frågor.

Kommentarer är stängda

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren