Folk, Läst, Tipsat

– Återinför ”normal pensionsålder” och social balans i pensionssystemet

 

KG Scherman visade upp boken för bl a Bo Könberg  under Almedalsveckan i Visby.

KG Scherman visade upp boken under Almedalsveckan i Visby för bl a Bo Könberg. Foto: Anna-Stina Palm

Pensioner på villovägar. En fyndig titel på en ny bok om den knepiga pensionsfrågan av KG Scherman lockar till läsning i hängmattan. Ingen i detta land lär sitta inne med sådan mängd kunskaper som denne pensionernas nestor om hur vårt nuvarande pensionssystem är uppbyggt, och varför.

Han var en gång generaldirektör vid Riksförsäkringsverket, och den expert och sakkunnige som politikerna kanske lyssnade allra mest till när det gamla ATP-systemet skulle skrotas.

I början av 1990-talet tog han tillsammans med sina medarbetare på myndigheten fram grunderna (dock inte den slutgiltiga utformningen) till det system vi lever med i dag: Automatiska bromsar, PPM-fonder, pensionsrätter, försämrade garantipensioner och ett i största allmänhet ogenomträngligt regelverk som vilar på oklara beslutsgrunder.

Ungefär så (i mycket grova drag) beskrivs det i boken. Och ungefär så upplever vi nog pensionssystemet, vi som själva drabbats av det.

Själv är KG Scherman en av de argaste kritikerna, och förklarar varför. Själva syftet med boken är framför allt att presentera tankar kring ett reviderat pensionssystem, där huvudpoängen är att samhället ska ta ett större ansvar.

Det räcker långt med att läsa några av de olika kapitelrubrikerna för att förstå bakgrunden:

 • Mål formulerades, de såg tydliga ut.
 • Vad vi missade: Avgiftsinbetalningarna som grund för pensionsrätten.
 • PPM-pensionen blev något annat än vad principbeslutet innebar.
 • Medel togs från AP-fonden i strid mot gjorda utfästelser.
 • Bromsen strider mot 1994 års principer.
 • Många missförstånd och en slingrig väg fram till obegripliga formler.
 • Bördan av bromsen ”den automatiska balanseringen” bärs, trots vad experter och politiker påstår, enbart av pensionärer.
 • Bromsen medför stora minskningar av dagens pensioner.
 • Skall garantipensionen ligga still för evigt?
 • Situationen för de yngre blir alltmer bekymmersam.
 • Går det att begripa pensionssystemet? Det finns många orsaker till att svaret på frågan är nej.
 • Hur ska allt det här gå att omvandla till ett bättre fungerande system?

KG Scherman säger sig veta råd och radar upp ett antal konstateranden:

 • Eniga politiker behöver sätta sig in i fakta.
 • Ett pensionssystem utan social balans kan inte fungera.
 • Pengarna som avsätts till PPM kan utan förlust för någon avsättas till inkomstpensionen och ge pensionsrätt där.
 • Det system som bäst uppfyller kraven bygger på en balansering som kombinerar politiskt ansvar med en automatik som tar hänsyn både till finansiell och social hållbarhet.
 • Återinför en ”normal pensionsålder” som är anpassad till rimliga förväntningar på arbetsmarknaden och som automatiskt blir åldersgräns också i socialförsäkringarna.
 • Den allmänna pensionen bör omfatta en väsentligt större del av lönen och ha en högre kompensationsgrad än i dag.
 • Det offentliga måste ta det yttersta ansvaret.
 • Den totala avgiftssatsen måste ligga inom rimliga samhällsekonomiska ramar. En höjning med tre procentenheter ligger väl inom en sådan ram.
 • Avskaffa den allmänna pensionsavgiften, den betalas ändå inte.
 • Samma skatteskalor ska gälla för lön, pension och socialförsäkring.
 • Mätningar av pensionssystemets utfall och dess effekter för människors välfärd måste utvecklas och anförtros åt oberoende och objektiva instanser.

Allt detta och mycket därtill utvecklar KG Scherman i sin bok. Konstruktivt, kreativt och med många utblickar åt olika håll i världen, om än bitvis mångordigt. Kanada tycker han till exempel att vi ska titta på, som ett föregångsland för den nya tidens pensionssystem.

Frågan är bara om författaren tror på några under. Redan i sitt förord beskriver han förslaget som pensionsgruppen, den grupp politiker som är satta att se över det nuvarande systemet, lade fram i våras.  Den elva sidor långa skriften består av fyra sidor teknisk redogörelse, fem sidor genomgång av AP-fondernas administration, en sida om antalet PPM-fonder och en halv sida om samtal med arbetsmarknadens parter.

– Detta är allt i en situation då pensionssystemet står i en svår kris. Inte en enda idé om hur krisen ska lösas finns i detta dokument. Hur länge ska man fortsätta att undvika de verkliga problemen? Skriver KG Scherman.

Vårt förslag från Nyfikengrå är att pensionsgruppens ledamöter läser Pensioner på villovägar – där finns många förslag till lösningar!

Pensioner på villovägar Orsaker och lösningar av KG Scherman. Jure förlag. Pris ca 294 kr.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren