Folk, Tyckt

C: Mer välfärd för skattepengarna krävs

I Nyfikengrås upprop för bättre äldreomsorg svarar i dag Centerpartiets Anders W Jonsson på frågor om finansieringen av äldreomsorgen:

Fråga: Vilken garanti vill ni ge de vård- och omsorgsbehövande äldre för samhällets insatser för dem? Ska äldreboendena fortsätta att minska?

Svar: Även om regeringen under senare år satsat på att utveckla olika typer av boendeformer, bland annat genom investeringsstöd, är det inte tillräckligt för att möta de växande behoven. Nyligen tillsattes därför en utredning med syftet att hitta sätt att tillgodose äldres bostadsbehov på den ordinarie bostadsmarknaden i alla delar av landet. För Centerpartiet är det viktigt att det ska finnas olika alternativ för äldre att välja mellan för att möta människors skiftande behov.

Bostadsbyggandet behöver stimuleras bland annat genom minskat regelkrångel och mer likvärdiga skattevillkor, för att göra det mer lönsamt att bygga.

LOV är också ett viktigt verktyg för att öka tillgängligheten. Centerpartiet vill bland annat se över möjligheten att skapa en sammanhållen LOV i hemtjänsten, hemsjukvården, boende och den avancerade specialistsjukvården i hemmet (ASIH) för att skapa bättre vårdkedjor för de äldre med störst vårdbehov.

Fråga: Hur vill ni finansiera äldreomsorgen from 2014 och framöver till 2035?

Svar: För att ha råd med framtidens välfärd måste vi få fler i arbete, minska efterfrågan på vård samt hitta nya lösningar för en bättre vård och omsorg. Grunden till ett starkt framtida välfärdssamhälle är att fler människor kan arbeta. Fler människor måste komma i arbete genom att minska utanförskapet och underlätta för människor som vill söka sig hit för arbete från andra länder.

En förutsättning för att fler ska kunna arbeta är god hälsa. Centerpartiet anser därför att vi måste satsa mer på förebyggande hälsovård, till exempel genom hälsosamtal enligt den så kallade Västerbottenmodellen. Vi vill också införa särskilda äldrehälsovårdsprogram med förebyggande arbete för äldre.

Anders W Jonsson.

Anders W Jonsson.

För att ha råd med framtidens äldreomsorg krävs att vi får ut mer välfärd för skattepengarna. Med en mångfald av aktörer inom välfärden – offentliga, privata och ideella – skapas en kvalitetsstyrd konkurrens. Vi måste också bli bättre på att belöna nya tekniska lösningar som syftar till att förbättra kvaliteten och effektiviteten inom vård och omsorg. Centerpartiet föreslår därför en nationell satsning på välfärdsinnovationer.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren