Folk, Tyckt

– Danmark, Italien och Portugal förebilder för svensk äldrevård

Lars Liljedahl.

Lars Liljedahl.

– Den demografiska utmaningen skulle kunna vara samlingsbegreppet för att utveckla äldreomsorgen på kort och lång sikt. Det menar Lars Liljedahl som är vård- och omsorgsförvaltningens chef i Östersund och nu ska ingå en en arbetsgrupp som ska ta fram förslag på hur omsorgen ska utvecklas inom hela EU. Danmark, Italien, Spanien och Portugal är några länder som han tror kan inspirera oss här hemma.

Fråga: Vad blir ditt bidrag i arbetsgruppen?

Svar: En av fem deltagare i ”kärngruppen” som kommer att jobba med att ta fram rekommendationer hur offentliga myndigheter ska bli bättre på alla fyra fokusområden: hälsa och samarbete social omsorg, aktivt åldrande, arbetskraft och hemsjukvård.

Fråga: Har du några goda exempel från hemmaplan?

Svar: Absolut – och då tänker jag både på länet och kommunen. Ett rehabiliterande arbetssätt/förhållningssätt har varit Östersunds signum under mer än ett decennium – dvs vi har utgångspunkten att det alltid finns möjlighet att träna upp/bibehålla/återerövra förmågor med rätt stöd/träning.

Det sista året har vi också närmat oss ”ny teknik i vården” bland genom en välbesökt och uppskattad ”medborgardialog” på fem platser i kommunen. Webbkamera blev exempelvis ett attraktivt alternativ till att bli väckt av hemtjänstens personal vid de nattliga tillsynsbesöken.

Östersunds kommun har nyligen fått Vinnovas förtroende att försöka utveckla ett ersättningssystem inom hemtjänsten som bejakar ett rehabiliterande arbetssätt.

Några av kommunens äldreboenden (både kommunala och privata) sticker ut som riktigt goda exempel när det gäller brukarnas upplevelse av kvaliteten.

Gellinergårdens äldreboende i Bräcke har gjort en imponerande och inspirerande kvalitetsutveckling under tidigare enhetschef Lena Vestlins ledning (Med fokus på att erbjuda en vård och omsorg som utgår från individen och forskning och beprövad erfarenhet).

Åre har ett väl upparbetat samarbete mellan primärvård och kommunal vård- och omsorg.

Nätverket som Föreningen Sveriges socialchefer erbjuder är en väldigt god grund för att hitta goda exempel på den nationella nivån.

Fråga: Vilka områden inom äldreomsorgen är viktigast att utveckla på kort och på lång sikt?

Östersund

Äldreboende på Skogsbruksvägen i Östersund

Svar: I grunden menar jag att ”den demografiska utmaningen” skulle kunna vara samlingsbegreppet. Detta kan sedan brytas ner i några olika delar som till stora delar återfinns i detta arbete.

Tänker då på:

  • Vikten av att jobba främjande, förebyggande och rehabiliterande (i den ordningen/prioriteringen) – med visionen att så många medborgare som möjligt kan behålla/återerövra ett självständigt och gott liv så långt upp i åren som möjligt.
  • Ett förbättrat stöd till anhöriga så att de i sin tur kan bidra till ovanstående
  • Hälsofrämjande och attraktiva arbetsplatser blir oerhört viktigt för att kunna rekrytera nya medarbetare i en framtid när många arbetsgivare konkurrerar om arbetskraften.

Fråga: Hur ser du på finansieringen av äldreomsorgen, i din kommun och i Sverige i stort?

Medborgardialog i Östersund.

Medborgardialog i Östersund.

Svar: Jag är en varm anhängare av en gemensamt finansierad välfärd – dvs via skattsedeln. Tycker också om solidaritetstanken att vi bidrar till det gemensamma efter förmåga. Sen tycker jag också att vi skall vara offensiva och söka projektmedel för att utveckla/prova nya koncept/metoder/tekniker/mm som kan hänföras till ”stor effekt men samtidigt svårt/dyrt”. Det som ligger i kvadranten ”stor effekt – lätt” kan vi utveckla inom befintliga resurser.

Fråga: Vad har du lärt dig hittills av den studie som pågår av ett privat och ett kommunalt äldreboende i er kommun?

Svar: Efter den första avstämningen (perioden oktober – december 2013) gjordes bland annat följande iakttagelser:

Det fanns inga signifikanta skillnader när det gäller upplevd nöjdhet hos de boende. Däremot trivdes personalen på kommunens boende bättre än Vardagas personal inom de flesta mätområden medan Vardagas personal uppskattade sina möjligheter att påverka sin egen arbetssituation.

En intressant iakttagelse som kommer att analyseras vidare är att kommunens personal hade betydligt högre sjuktal än Vardaga.

Ett besvärande konstaterande var att Vardagas kvalitetsledningssystem gav ett betydligt bättre stöd till verksamheten än vad kommunen/förvaltningen då kunde erbjuda.

Avslutningsvis konstaterar studien att Vardaga driver sin verksamhet till drygt 10 procent lägre kostnad än ”egen-regin” – dvs samma skillnad som i upphandlingen.

Fråga: Finns det något land i Europa som du redan nu vet att det finns mycket att lära av? På vilka områden?

Svar: Danmark (åtminstone vissa kommuner – exempelvis Odense och Frederika) har kommit långt när det gäller rehabiliterande arbetssätt.

Italien har kommit en god bit när det gäller att få till ett välfungerande samarbete mellan huvudmännen (hos oss specialiserad vård, primärvård, kommunal hemsjukvård och social omsorg).

Spanien och Portugal jobbar med ny teknik som webbkameror, positioneringslarm.
Med mera…

Fråga: Vilka länder är representerade i gruppen?

Svar: Totalt sett kommer följande länder att delta i arbetet – några deltar i något/några av delområdena nedan. De fem i ”kärngruppen” kommer från några av följande sju länder utöver Sverige: Storbritannien, Spanien, Lettland, Belgien, Italien, Frankrike och Österrike.

Fråga: När och var har ni ert första möte?

Svar: 11-12 September 2014 i Brighton. Då har jag fått i uppdrag att berätta om Östersund kommuns styrkor och utmaningar för framtiden.

Fråga: Hur ska resultatet av arbetsgruppens arbete användas när det är klart?

Svar: Syftet med arbetsgruppen är att utveckla rekommendationer om hur myndigheter kan hantera äldres tjänster på ett hållbart, personcentrerad sätt och för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande.

Fotnot: Arbetsgruppmedlemmar kommer att analysera politik och praxis. Analysera åtgärder som föreslagits av EU. Gruppen kommer att titta på fyra temaområden: hälsa och samarbete social omsorg, aktivt åldrande, arbetskraft och hemsjukvård. För att förbereda de tematiska mötena kommer arbetsgruppsmedlemmar uppmanas att bidra med exempel för varje möte praxis i förväg och förbereda shorts korta på den nationella politiken.

Arbetsgruppens möten:
• 11-12 September 2014: första mötet med arbetsgruppen för EU initiativ / introduktion till teman / evidensbaserad praktik
• Mars 2015: om hälsa och samarbete inom Social omsorg
• November 2015: aktivt åldrande
• Mars 2016: framtida arbetskraftsförsörjning
• November 2016: hemsjukvård

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren