Folk, Krönika

”Egendomligt att äldre trots sina förmågor diskrimineras”

Äldre har oftare eget företag än anställning enligt statistik från SCB. Ill: nyföretagarcentrum.se.

Professor emerita – vilken vacker beteckning på kvinnlig äldre forskare.

Uttrycket svarar dock inte mot den språkhistoriska innebörden – uttjänt soldat – utan snarare mot veteran som fortfarande, till någon del, kan och får arbeta inom sin disciplin.

Att få sin pension men slippa lämna jobbet – en underbar situation, men bara för ett fåtal äldre.

Det kan bli extra intressant när dessa emeriti går in i samtidsdebatten för att visa hur vi bättre skulle kunna använda oss av de äldre i samhället.

Professorerna emeriti, Carin Holmquist i Stockholm och Elisabeth Sundin i Linköping, påpekar nu hur äldre företagare ofta möts av negativa attityder och till och med diskrimineras på arbetsmarknaden.

De båda forskarna finner detta vara mycket egendomligt när det har visat sig att både kvinnor och män över 60 år har fantastiska förmågor att starta och driva företag, vågar ta större risker och är betydligt mer optimistiska än de som är yngre.

Många äldre har också, av naturliga skäl, en mycket större erfarenhet av företagande och  känner till både fällor och framgångsfaktorer i företagandet.

Lagen hjälper inte

Trots sådana forskningsresultat är synen på äldre i arbetslivet, särskilt i Sverige, genomgående ganska negativ vilket syns i hur den äldre arbetskraften bemöts och behandlas. Det hjälper inte att vi har en lag, om än senkommen (2009) som förbjuder diskriminering av äldre på arbetsmarknaden.

Många drabbas ändå varje dag och många äldre låter sig nedslås och tar inte längre de chanser som finns att fortsätta verka inom sitt område. Istället ger de upp och torkar mentalt ihop.

Det som de båda professorerna emiriti lyfter fram är många äldres stora förmåga att börja om, starta företag på nytt, ta risker och göra satsningar som många yngre inte vågar tro på. De anser att detta ska tas på allvar i debatten.

…de äldre är en tillgång som samhället kan utnyttja om vi förändrar våra attityder till dem.

De vill visa att entreprenörskap kan ge samhället såväl en bättre ekonomi som bättre sociala förhållanden och förhindra ålderism.

Det är också intressant att studera statistik från SCB om hur vi arbetar beroende på hur gamla vi är.

I mitten av livet har knappt tio procent av dem som arbetar eget företag medan 75-åringar till 90 procent har egna företag medan knappt tio procent har anställning. Ill: scb.se.

Se på kurvan över egenföretagare, de som har egen firma, handelsbolag eller kommanditbolag. (De som har aktiebolag räknas inte in statistiken.)

I mitten av livet har knappt tio procent av dem som arbetar eget företag medan 75-åringar till 90 procent har egna företag medan knappt tio procent har anställning.

Attityder måste förändras

Nu är det väl få som tycker att äldre ska sitta i vägen för unga som ska in på arbetsmarknaden. Tanken, som de båda professorerna lyfter fram, är i stället att vi alla bör inse att de äldre är en tillgång som samhället kan utnyttja om vi förändrar våra attityder till dem.

Betrakta alltså alla våra emeriti, professorer eller ej, som tillgångar i företagandet och inte bara som problem i vården och kostnader i samhällsekonomin.

Det statistiska underlaget är hämtat från SCB

God läsning
Tom Engström
Redaktör

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren