Samhälle

Gott och blandat för gamla i partiernas budgetpåsar

Foto: riksbank.se.

Vad har egentligen partierna stoppat ner för oss lite äldre i sina budgetpåsar? Det vill vi nyfikna gärna veta, därför har vi skickat frågor till riksdagspartiernas kanslier för att få besked om innehållet. Prislappen på de olika förslagen återkommer vi till. En del partier har varit mer generösa än andra med att svara. Här är vad vi lyckades få fram.

Liberalerna

Adam Alfredsson på Liberalernas riksdagskansli presenterar en hel bukett med liberala förslag:

Förhöjt jobbskatteavdrag för personer som vid årets ingång är 63 år. Det betyder att denna grupp får starkare drivkrafter att förlänga arbetslivet genom att de gynnas skattemässigt. Förändringen beräknas försvaga statens finanser med 600 miljoner kronor.

Slopad löneskatt för äldre. I budgetpropositionen för 2016 höjde regeringen löneskatten för äldre. Konsekvensen blir att incitamenten för äldre att arbeta minskar. I en tid då vi måste uppmuntra människor att arbeta längre skickar det helt fel signaler. Därför föreslår Liberalerna att löneskatten för äldre slopas. Förändringen beräknas försvaga statens finanser med 2 500 miljoner kronor.

Utökat RUT-avdrag för äldre. Äldre över 80 år använder RUT-tjänster dubbelt så mycket som en genomsnittlig person. Liberalerna vill därför utöka denna möjlighet för fler äldre och föreslår att subventionsgraden för RUT höjs från 50 procent till 75 procent för alla som vid årets ingång fyllt 80 år. Ikraftträdande för reformen är den 1 januari 2017. Kostnaden för förslaget beräknas till ca 200 miljoner kronor 2017.

Införandet av laga-mat-garanti i hemtjänsten. Socialtjänstlagen bör förtydligas, och en laga-mat-garanti för hemtjänsten införas. Den som har fått hjälp med måltider beviljad ska ha rätt att välja mellan att få mat lagad i det egna hemmet och att få mat levererad hem. För den mat som levereras ska det finnas flera olika leverantörer och rätter att välja mellan. Också i särskilt boende ska de äldres inflytande över måltiderna och måltidernas kvalitet öka. Reformen bör kunna träda i kraft den 1 juli 2017. För att genomföra förslaget avsätter vi 500 miljoner kronor 2017 och därefter 1 000 miljoner kronor per år.

Höjt bostadstillägg för pensionärer. Bostadstillägget har en avgörande betydelse för att lyfta ekonomiskt svaga pensionärer över fattigdomsgränsen. Det är riktat specifikt till pensionärer med låga inkomster, som har små marginaler när hyran är betald. Eftersom kvinnor i genomsnitt har lägre pensioner än män är det också betydligt fler kvinnor än män som uppbär bostadstillägg. Liberalerna vill stärka ekonomin för denna grupp.

Seniorlägenheter, trygghetsboenden och andra bostäder med gemensamhetslokaler och hög tillgänglighet, nära service och kommunikationer har dock ofta tämligen höga hyror. Hyran för nyproducerade tvåor är i genomsnitt nästan 8 000 kronor i månaden – medan taket för bostadstillägget idag är 5 000 kronor. Liberalerna föreslår därför för det första att ersättningsgraden i bostadstillägget för ålderspensionärer höjs från 95 till 96 procent. För det andra föreslår vi att taket för hur höga boendekostnader som kan ersättas stegvis höjs med 500 kronor per år fram till 2020. Detta skulle innebära ett nytt tak på 7 000 kronor. Det innebär för 2017 ökade utgifter om 700 miljoner kronor.

Moderaterna

Moderaternas pressekreterare Ina Kokalari presenterar M:s äldresatsningar för 2017 så här:

Det ska redan från 64 års ålder vara lägre skatt för att jobba mer, i stället för från dagens 65 år.

Förslaget innebär att 70 000 64-åringar får sänkt skatt och sysselsättningen beräknas öka med mellan 1 000 till 4 000 personer.

Vi vill även sänka anställningskostnaden för erfarna medarbetare. Därför vill vi avskaffa den särskilda straffskatt på äldre anställda som regeringen införde från årsskiftet.

Samtidigt stärker vi hushållsekonomin för de pensionärer som har allra lägst inkomster.

Moderaterna föreslår därför att bostadstillägget för pensionärer utökas med 200 miljoner kronor vilket kan ge upp till 100 kr extra i plånboken för en pensionär med låg pension.

Sammantaget satsar Moderaterna två miljarder kronor per år för ett längre arbetsliv för erfarna medarbetare samt en trygg ekonomi för pensionärer med låg inkomst.

Centerpartiet

Från Centerpartiet har vi fått svar av riksdagsledamoten Solveig Zander:

Centerpartiet lägger i just den här budgeten ett ganska stort fokus på att underlätta för fler att arbeta längre.

Det är därför vi avsätter stora resurser för att ta bort den särskilda löneskatt på äldre som regeringen infört, till en kostnad om  knappt 1,5 miljarder kronor per år.

Därtill sänker vi inkomstskatterna för de som är 64 plus och arbetar.

Centerpartiet delar också regeringens och ett antal andra partiers ambitioner kring att sänka skatten på pensioner. Vi står därför bakom regeringens senaste sänkning, på knappt två miljarder kronor, som riktar sig till de med lägst pensioner.

Sen gör vi också en del annat. Vi föreslår till exempel införandet av en äldreboendegaranti, till en kostnad om 1,4 miljarder kronor de närmaste åren. Och vi ökar de generella statsbidragen till kommunerna med 12,5 miljarder kronor per år.

Det finns flera utgifter som inte ingår i maxtaxan och förbehållsbeloppet. Det behövs en översyn av kostnader för de utgifter äldre har för vård, omsorg och stöd i sin tillvaro.

Dessutom vill vi utreda om kommunerna ska ha direktkontakt med de äldre för att se till att de har en god levnadsstandard

Sverige har ojämställda pensioner. Centerpartiet vill att följsamhetsindex ses över. Det är en indexering som innebär att pensionen är större i början för att sedan minska efter en viss ålder. Kvinnor blir generellt sett äldre än män, har lägre pensioner och således drabbar följsamhetsindexeringen många kvinnor hårt.

Vård och omsorg ska vara tillgänglig för alla människor i hela Sverige. I dag är skillnaderna alltför stora, bland annat avseende avståndet till sjukvård.

Centerpartiet vill se en översyn av SoL så att det kan bli möjligt för alla kommuner att erbjuda valfrihet i äldreomsorgen.

För att nyttja samhällets gemensamma resurser på bästa sätt föreslår vi ett äldrehälsovårdsprogram med förebyggande arbete för äldre.

Mer kommer att behöva göras för att stötta särskilt de äldre som har minst ekonomiska marginaler.

Sverigedemokraterna

Felix Byström som är pressekreterare hos Sverigedemokraterna presenterar sitt partis satsningar så här:

De svenska seniorerna har till skillnad från andra grupper i samhället fått uppleva en stadig försämring av sina levnadsvillkor. Hundratusentals svenska pensionärer har tvingats leva på en månadsinkomst som ligger på eller strax över existensminimum.

Sverigedemokraternas uppfattning är att denna utveckling måste vändas så snart som möjligt, därför föreslår vi en rad åtgärder för att underlätta livet och vardagen för våra äldre.

I vår skuggbudget satsar vi stort på de äldre, bland annat genom att öka garantipensionen med omkring 795 kronor per månad för en ogift garantipensionär.

Vi har även budgeterat för att avskaffa pensionärsskatten, vilket skulle innebära en ökat nettoinkomst motsvarande 475 kr per månad för en genomsnittlig pensionär.

Utöver det rymmer vår budget fler satsningar för att förbättra vardagen för våra äldre: En matreform för att äldreomsorgen ska kunna erbjuda nylagad, välsmakande och näringsrik mat, fler trygghetsboenden och kategoriboenden med husdjursprofil dit äldre kan flytta tillsammans med sina sällskapsdjur samt ett dubblerat tandvårdsbidrag för dem som är 65 år och uppåt.

Regeringen (Socialdemokraterna och Miljöpartiet)

Från Catharina Piazzolla som är politiskt sakkunnig på regeringskansliet får vi följande presentation av regeringens äldrepolitiska förslag:

Höjt tandvårdsbidrag för personer som är 65-74 år, från 150 kronor till 300 kronor per år.

Kompetensförsörjningspaket inom vård och omsorg.

Regeringen investerar i utbildningsplatser för outbildade visstidsanställda framför allt.

Sedan kvarstår ju satsningar från förra året såsom:

Fortsatt satsning om två miljarder om året på ökad bemanning och höjd kvalitet i äldreomsorgen (2016-2018)

Avgiftsfri öppenvård för äldre från 85 års ålder, från den 1 januari 2017.

Nytt investeringsstöd för äldreboenden (träder i kraft nu i november 2016).

Kristdemokraterna

Kristdemokraternas förslag hämtar vi från en debattartikel i tidningen Dagen, skriven av Ebba Busch Thor och Emma Henriksson.

Förutom sänkt skatt och höjda bostadsbidrag vill KD ha en sammanhållen politik för äldre. Men också en politik där äldre kan fortsätta ”bidra i arbetslivet” genom ett förhöjt jobbskatteavdrag från 64 års ålder samtidigt som den särskilda löneskatten för äldre tas bort.

-Vi vill sänka skatten för pensionärer med cirka 2 400 kronor per år för de pensionärer som i dag betalar högre skatt än dem som jobbar. Vi föreslår också höjt bostadstillägg för pensionärer med 500 kronor för ensamstående och 300 kronor för personer som är sammanboende.

-Personer som är över 85 år ska inte behöva oroa sig över om de ska få en plats på ett boende när de behöver det. Vi föreslår en äldreboendegaranti – den som har fått rätt till hemtjänst och fyllt 85 år ska få plats på ett trygghetsboende om han eller hon så önskar. Alla kommuner ska vara skyldiga att erbjuda en plats för den som vill utan biståndsbedömning.

Förutom äldreboendegarantin föreslår KD vårdserviceteam inom vård- och omsorg, och så kallade hemtagningsteam som ska underlätta hemgången från sjukhuset till det egna boendet.

Vänsterpartiet

Klara Persson på Vänsterpartiet ger oss en redovisning med en brasklapp:
”Dessvärre vill inte regeringen att villkoren för pensionärer ska ingå i sådana förhandlingar utan hänvisar till pensionsgruppen. Vänsterpartiet är dock mycket medveten om de kraftiga behov av förstärkningar som pensionärer behöver.”

Fler anställda i äldreomsorgen.

Vänsterpartiet är överens med regeringen om att fler anställda är en prioriterad fråga för äldreomsorgen. Vi gör därför en stor satsning som kommer att leda till ökad trygghet och kvalitet för de äldre. Förstärkningen täcker kostnaden för cirka 2  500 fler anställda 2015 och 5  000 fler anställda från 2016.

Kompetenshöjning inom äldre- och funktionshinderomsorgen.

En alltför stor andel av personalen inom äldre- och funktionshinderomsorgen saknar relevant utbildning för yrket. Inom äldreomsorgen rör det sig om att cirka en femtedel av de som arbetar på boenden samt en fjärdedel av de anställda inom hemtjänsten som saknar rätt gymnasieutbildning.

Avgiftsfri öppen hälso- och sjukvård från 85 års ålder från och med 1 januari 2017
Från och med den 1 januari 2017 kommer det inte längre att kosta något att besöka öppenvården för den som är 85 år och äldre. Avgift betalas fortfarande då man är inlagd som patient på sjukhus.

Höjt allmänt tandvårdsbidrag för personer 65-74 år.

För att förbättra tandhälsan bland äldre och minska deras personliga utgifter för tandvård, kommer det allmänna tandvårdsbidraget att höjas från 150 till 300 kronor per år för personer 65-74 år. Förändringen innebär att personer 65-74 år får lika stort tandvårdsbidrag som personer som är 75 år eller äldre. Reformen träder i kraft 1 juli 2017.

Höjt bostadstillägg för pensionärer.

Bostadstillägget höjdes den 1 september från 93 till 95 procent av boendekostnaden upp till det tak på 5 000 kronor per månad som finns. I genomsnitt fick en pensionär med bostadstillägg i och med detta 90 kr mer per månad. Cirka 75 procent av satsningen går till kvinnor. Reformen omfattar cirka 285  000 ålderspensionärer.

Sänkt skatt för de med låg pension. Det förhöjda grundavdraget för äldre har justerats så att personer över 65 år inte beskattas högre än löntagare yngre än 65 år för inkomster upp till 10 000 kronor i månaden.

Avgiftsfri mammografiscreening till kvinnor mellan 40 och 74 år från 1 juli 2016.

Så här långt de olika budgetförslagen. Men vad betyder det i kronor och ören. Vem bjuder högst, och vem lägst? Vi fortsätter vår titt ner i budgetpåsarna en annan dag.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren