Skrivit, Tipsat, Tyckt

Här är svaren på vad partierna vill göra för oss som är lite äldre

Gudrun Schyman valkampanjar i Solna centrum. Foto: Jurek Holzer

Gudrun Schyman valkampanjar i Solna centrum. Foto: Jurek Holzer

Valet närmar sig. Allt fler bestämmer sig sent. De stora partierna har inte gjort det enklare genom att presentera sina valmanifest bara knappt två veckor före valet. Frågan är vad som avgör ett sent valbeslut? Hur ska du göra den 14 september? Debatterna står som spön i backen. Man kan ju alltid fundera en extra stund på några av de rena äldrefrågorna. Var står partierna där?

Vi skickade nedanstående åtta äldrefrågor till riksdagspartierna (plus Feministiskt initiativ som ju närmat sig möjligheten att komma in i riksdagen). Vi bad om JA, NEJ, svar som politikerna helst undviker, eller JASSÅ.

Vi fick svar från alla partier. De har vi ställt samman i tabellen nedan. I de fall partierna inte svarat med något av alternativen har vi skrivit NJA. Det är vår egen tolkning. Då får du ta dig igenom hela svaret i texten nedanför. Där kan det också finnas kommentarer till och inskränkningar av JA- och NEJ-svaren.

Det finns förstås inte alltid enkla svar och frågorna är inte heller alltid enkla eller entydiga. Dessutom måste man också fundera över frågornas vikt  och hur det som kostar pengar ska finansieras.

aaj

Vänsterpartiets svar:

1. Ta bort bromsen i pensionssystemet?

Ja (pensionerna ska inte kunna sänkas automatiskt).

2. Avskaffa premiepensionen?

Ja (och avgiften ska föras över till inkomstpensionen).

3. Avskaffa den högre pensionsskatten?

Ja (och vi börjar med att avskaffa skatteklyftan på pensioner upp till 12 000 och sänker skatten på pensioner upp till 16 000).

4. Ge mer resurser till äldreboende?

Ja (vi satsar på att bygga fler tillgängliga hyresrätter med rimlig hyra samt 3 miljarder till mer personal på äldreboenden).

5. Ge mer resurser till äldreomsorgen?

Ja (vi satsar 3 miljarder på äldreboenden och 1 miljard på hemtjänsten).

6. Ändra på äldrerepresentationen i beslutande organ?

Nej (men vi strävar efter mångfald bland våra egna representanter).

7. Avskaffa vinster i välfärden?

Ja (inga vinstintressen ska förekomma i offentligt finansierad vård, skola och äldreomsorg).

8. Höja pensionsåldern?

Nej (viktigast för ett hållbart pensionssystem med pensioner som går att leva på är hög sysselsättning och bra arbetsmiljö så att fler orkar arbeta fram till pensionen).

 

Socialdemokraternas svar:

1. Ta bort bromsen i pensionssystemet?

Nej

2. Avskaffa premiepensionen?

Ja, överföra avgift till inkomstpensionen

3. Avskaffa den högre pensionsskatten?

Ja

4. Ge mer resurser till äldreboende?

Ja

5. Ge mer resurser till äldreomsorgen?

Ja

6. Ändra på äldrerepresentationen i beslutande organ?

Ja

7. Avskaffa vinster i välfärden?

Kraftigt begränsa

8. Höja pensionsåldern?

Nej

 

Feministiskt initiativs svar:

1. Ta bort bromsen i pensionssystemet?

Ja

2. Avskaffa premiepensionen?

Ja

3. Avskaffa den högre pensionsskatten?

Ja

4. Ge mer resurser till äldreboende?

Ja

5. Ge mer resurser till äldreomsorgen?

Ja

6. Ändra på äldrerepresentationen i beslutande organ?

Nja – inget beslut, kommer i/om riksdagsinträdet

7. Avskaffa vinster i välfärden?

Ja

8. Höja pensionsåldern?

Nja – inget beslut, kommer i/om riksdagsinträdet.

 

Miljöpartiets svar:

1. Ta bort bromsen i pensionssystemet?

Nej (men: ”utöver översyn av bromsen och PPM-systemet i det nuvarande systemet vill Miljöpartiet bidra i diskussionen om flexibel pensionsålder”)

2. Avskaffa premiepensionen?

Nej (däremot: ”miljöpartiet anser att en översyn av pensionssystemets effekter både finansiellt för samhällsekonomin och för olika grupper över tid ska göras” samt ”att fonder som vill vara med i PPM-systemet uppfyller baskrav för hållbara placeringar”)

3. Avskaffa den högre pensionsskatten?

Ja, Mp anser att principen ska vara att lön och pension ska beskattas lika. Vi har röstat emot den klyfta som regeringen skapat mellan skatt på pension och lön. Vi tycker inte heller att sjuka och föräldralediga ska betala högre skatt så som det är idag. Vi har inte lagt någon tidtabell på hur snabbt skatteklyftan ska tas bort för det är stora åtgärder som behövs. Vi vill göra en översyn av hela skattesystemet så att skatter bättre kan bidra till en utveckling för fler jobb och bättre miljö. Skatt är ett ekonomiskt styrmedel – därför vill vi sänka skatten på arbete så att fler jobb kan skapas samtidigt som vi behöver få intäkter till välfärden genom nya skatter.

4. Ge mer resurser till äldreboende?

Ja (det här uttrycks som: ”att det ska byggas fler kollektiva hyresbostäder för äldre”, ”att den som inte känner sig trygg hemma längre ska få stöd att flytta”, ”att maten på äldreboenden ska vara god och ekologisk, för att öka de äldres livskvalitet och hälsa”)

5. Ge mer resurser till äldreomsorgen?

Ja (det här uttrycks bl a som: ”satsa pengar på att anställa fler och förbättra arbetsmiljön inom äldreomsorgen”, ”reglera så bemanningen aldrig understiger de boendes behov”)

6. Ändra på äldrerepresentationen i beslutande organ?

Jasså

7. Avskaffa vinster i välfärden?

Ja (ja, i betydelsen vinstuttag. MP vill att skattepengarna som går till välfärden ska stanna i välfärden, eventuella överskott ska återinvesteras i verksamheten)

8. Höja pensionsåldern?

Nej (Däremot vill vi att ”Fler människor ska ha ett reellt val när de vill ta ut pension”).

 

Folkpartiets svar:

1. Ta bort bromsen i pensionssystemet?

Nej, bromsen är viktigt för att vårt pensionssystem ska vara stabilt över tid, även efter perioder av djup ekonomisk kris, som den vi just gått igenom. Däremot anser vi att balanseringen varit onödigt hård i svängningarna, och vi har haft flera år med växlande broms respektive gas. Nu har vi tillsammans med övriga partier i Pensionsgruppen där Alliansen och Socialdemokraterna ingår, kommit överens om att reformera balanseringen så att bromsen inte ska behöva slå till så ofta.

2. Avskaffa premiepensionen?

Nej, premiepensionen är ett viktigt och bra komplement till inkomstpensionen.

3. Avskaffa den högre pensionsskatten?

Ja, i den meningen att vi tillsammans med övriga Allianspartier har sänkt skatten för pensionärer med 8 000 – 12 000 kronor/år och gärna sänker skatten ytterligare för pensionärer när ekonomin tillåter. Det finns inget egenvärde i att skatten på pension och förvärvsinkomst skiljer sig åt.

4. Ge mer resurser till äldreboende?

Vi vill öka antalet vård- och omsorgsboenden, men också satsa på fler trygghetsboenden. Äldre ska vara garanterade ett tryggt boende och vi är därför glada att investeringsstödet till trygghetsbostäder ligger kvar. Inom ramen för Allianssamarbetet vill vi även införa en äldreboendegaranti. Garantin medför att alla kommuner blir skyldiga att erbjuda plats i ett trygghetsboende för dem som är över 85 år och har beviljats hemtjänst.

5. Ge mer resurser till äldreomsorgen?

Enligt uppgifter från både EU och OECD är Sverige i dag världens bästa land att åldras i. Förutom Holland är Sverige det land som satsar mest pengar på äldre, och ingen annanstans än här finns det fler vårdanställda per invånare över 65 år. Utgifterna till äldreomsorgen ligger redan idag på en hög nivå internationellt sett, och det är viktigt att vi även tittar på hur redan befintlig verksamhet kan förbättras genom öppna jämförelser och täta uppföljningar samt bättre administration och ledarskap inom äldreomsorgen.

6. Ändra på äldrerepresentationen i beslutande organ?

Folkpartiet är positiva till en ökad representation av äldre i beslutande organ, men vi vill inte att det ska ske genom kvotering. Folkpartiet är enligt undersökningar det parti som är bäst på att säkerställa representation av personer över 65 år på våra valsedlar. Folkpartiet arbetar för att samhällets syn på äldre människor ska förändras, och vi har därför förstärkt diskrimineringslagstiftningen och utökat den till flera områden. Folkpartiets äldrepolitiske talesperson Barbro Westerholm använder dessutom ordet årsrik som synonym till gammal eller äldre, då det bättre beskriver den kunskap och livserfarenhet man samlat på sig under livets gång och som understryker att man är en resurs som samhället borde använda bättre.

7. Avskaffa vinster i välfärden?

Nej. Kvaliteten ska alltid sättas främst. Om ett välskött välfärdsföretag kan ta ut vinst har vi inget emot det, men det får inte ske på bekostnad av kvaliteten.

8. Höja pensionsåldern?

Nej. Du ska bestämma själv när du går i pension, men det måste bli lättare för den som vill fortsätta arbeta. Vi i Folkpartiet vill att rätten att vara kvar i arbete ska höjas till 69 år.

 

Centerpartiets svar:

1. Ta bort bromsen i pensionssystemet?

Nej. Däremot vill vi ändra uppräkningen av pensionerna för att minska ryckigheten. Utvecklingen kommer då att bli jämnare och mer lik övriga upp- och nedgångar i ekonomin.

2. Avskaffa premiepensionen?

Nej. Premiepensionen är en relativt liten del av den totala pensionen för dagens pensionärer men kommer att vara viktig för framtidens pensionärer. För dagens unga kommer premiepensionen att bli betydelsefull. Premiepensionen ger människor möjlighet att genom aktiva val påverka sin pension. Möjligheten att göra aktiva val kan också bidra till ett ökat intresse för hela pensionen.

3. Avskaffa den högre pensionsskatten?

Varken ja eller nej. Vi ser inget självändamål i att pensionärer beskattas hårdare än den som förvärvsarbetar, och Centerpartiet och Alliansen har tidigare beslutat att genomföra ytterligare skattesänkningar för pensionärer när ekonomin så tillåter. Regeringen har sedan 2006 sänkt skatten specifikt för pensionärer fem gånger, med totalt 16,45 miljarder kronor. Centerpartiet arbetar dessutom för att pensionen höjs för de pensionärer som har garantipension eller låg inkomstpension.

4. Ge mer resurser till äldreboende?

Ja. äldre ska kunna välja att bo kvar hemma och få det stöd de behöver i hemmet om de så vill. Samtidigt föreslår vi tillsammans med Alliansen en äldreboendegaranti, vilket innebär att alla kommuner ska bli ska bli skyldiga att erbjuda plats i ett trygghetsboende för dem som är över 85 år och har beviljats hemtjänst.

5. Ge mer resurser till äldreomsorgen?

Ja.

6. Ändra på äldrerepresentationen i beslutande organ?

Ja. Centerpartiet är väldigt mån om en bred förankring i samhället. Det är en fråga som vi jobbar med inom partiet, men det är också ett arbete som tar tid.

7. Avskaffa vinster i välfärden?

Nej, det vi vill inte. För Centerpartiet är kvalitet och långsiktighet i välfärden det viktiga. Vi anser inte att vinster i välfärden är ett problem så länge utföraren levererar välfärdstjänster med kvalitet. En begränsning av möjligheten för ett välfärdsföretag att gå med vinst skulle leda till en minskad valfrihet, men ingen utförare ska däremot kunna göra vinstuttag utan att leverera tjänster med hög kvalitet.

8. Höja pensionsåldern?

Nej, det vi vill inte. Samtidigt är det rimligt att anta att vi av demografiska skäl behöver jobba längre i framtiden då medellivslängden ökar samtidigt som vi är friska längre och orkar jobba längre. Det gäller att kombinera ett längre arbetsliv med satsningar på företagshälsovård och möjligheter att byta arbete och utbilda sig sent i livet. Det finns dock människor som av olika anledningar inte klarar att jobba längre. Därför är det viktigt att det finns en viss flexibilitet i systemet.

 

Kristdemokraternas svar:

1. Ta bort bromsen i pensionssystemet?

Nej, men vi vill ändra den så att utvecklingen mindre ryckig.

2. Avskaffa premiepensionen?

Nej.

3. Avskaffa den högre pensionsskatten?

Ja, när ekonomin tillåter det.

4. Ge mer resurser till äldreboende?

Ja, vi vill ha en äldreboendegaranti för alla över 85 år och som beviljats hemtjänst.

5. Ge mer resurser till äldreomsorgen?

Ja

6. Ändra på äldrerepresentationen i beslutande organ?

Vi kan enbart styra över vårt eget partis listor, där strävar vi efter en jämn åldersfördelning.

7. Avskaffa vinster i välfärden?

Nej.

8. Höja pensionsåldern?

Ja, vi vill att människor arbetar längre, men de ska få ta de besluten själva.

 

Moderaternas svar:

1. Ta bort bromsen i pensionssystemet?

Ja. Vi vill se över konstruktionen av upp och nedgångar i pensionssystemet tillsammans med pensionsgruppen som består av en fempartiöverenskommelse mellan allianspartierna och socialdemokraterna sedan 1990-talet. Pensionsgruppen presenterade i mars 2014 nya i en ny överenskommelse som ska minska upp och nedgångar i inkomstpensionen genom förändring av beräkningsregler som medför en jämnare utveckling av inkomstpensionerna.

2. Avskaffa premiepensionen?

Nej. Vi anser att PPM är en mycket viktig del av ungas pensioner i framtiden och vi är för att den enskilda individen ska ha egna val som påverkar den framtida pensionen. Pensionsgruppen(Allianspartierna och Socialdemokraterna) presenterade 12 mars 2014 bland annat Översyn av förändringar av premiepensionssystemet (PPM) – Reglera och förändra för att minska kostnader och skydda pensionsspararna. Det finns svagheter i premiepensionssystemet relaterat till bristande finansiell kunskap hos sparare, höga kostnader och stor framtida spridning i utfall som är i behov av att ses över.

3. Avskaffa den högre pensionsskatten?

När ekonomin tillåter. Nya Moderaterna och Alliansen har sänkt skatten för pensionärer fem gånger med sammanlagt 16,45 miljarder kronor och vi ser inget egenvärde i att det är olika beskattning på pensionärer och löntagare. När ekonomin tillåter vill vi se över detta. Genom att ta ansvar och prioritera jobbfrågan som leder till fler sysselsatta kan vi göra det möjligt att utvecklingen av pensioner blir positiv. För framtidens pensionärer är livsinkomsten avgörande för den framtida pensionen. Genom att prioritera arbetslinjen framför bidragslinjen får framtidens pensionärer en bättre framtida pension. När ekonomin återigen tillåter vill vi sänka skatten för pensionärer ytterligare.

4. Ge mer resurser till äldreboende?

Ja. Vi har många förslag om satsningar på äldreboenden. Tillsammans med de övriga allianspartierna vill vi att alla kommuner ska vara skyldiga att erbjuda plats i ett trygghetsboende – en äldreboendegaranti – för alla som är över 85 år och har beviljats hemtjänst. Vi vill även att investeringsstödet till trygghetsboende och särskilt boende förlängs och förstärks för att främja tillgången till äldrebostäder. Dessutom anser vi att alla kommuner ska ges möjlighet att erbjuda trygghetsboende eller särskilt boende utan biståndsbedömning. Vidare vill vi införa ett krav på kommunerna att tillhandahålla valfrihet för äldre, antingen genom upphandling, ramavtal eller LOV. Även ytterligare stärka den enskildes inflytande över omsorgens innehåll genom en förenklad biståndsprövning. Vi vill att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska utveckla sin tillsyn till att även omfatta hur kommunerna fullgör sin egenkontroll. Vi vill även satsa på förbättringar inom kvalitet och uppföljning genom att utveckla bättre bedömningsverktyg såsom hälsa, öppna jämförelser och ett bedömningsstöd för handläggare i syfte att bättre kartlägga anhörigas behov och situation vid en biståndsbedömning.

5. Ge mer resurser till äldreomsorgen?

Ja. Genom att förlänga omvårdnadslyftet vill vi fortsätta stärka såväl den grundläggande som den specialiserade kompetensen bland personal inom äldreomsorgen. Vi vill även fortsätta ledarskapsutbildningen för chefer i äldreomsorgen.

6. Ändra på äldrerepresentationen i beslutande organ?

Nej. Vi anser inte att vi ska kvotera in personer i olika beslutande organ pga kön eller ålder. Den som är bäst lämpad för en viss position är den som bör bli tillfrågad.

7. Avskaffa vinster i välfärden?

Nej. För oss är kvaliteten det absolut viktigaste. Inte ifall ett företag går med vinst eller ej. Däremot kan vi inte acceptera några missförhållanden inom välfärdsområdet, oavsett om de upptäcks inom privat eller offentligt driven verksamhet. Det centrala måste vara att de verksamheter som finns håller hög kvalitet, god tillgänglighet och är lika bra, oavsett om man väljer privata eller offentliga utförare.

8. Höja pensionsåldern? Ja. Om vi ska bibehålla dagens pensionsnivå. Pensionsåldern har inte anpassats till medellivslängden över tid. När folkpensionen inrättades 1913 var pensionsåldern 67 år och medellivslängden för män strax över 55 år. Om vi ska behålla dagens pensionsnivå måste vi därför jobba längre. Pensionsgruppen som består av Allianspartierna och Socialdemokraterna presenterade i mars 2014 ett gemensamt förslag om att anställda ska ha möjlighet att arbeta till 69 års ålder. Vi lever allt längre men det har inte kompenserats med ett längre arbetsliv. För att klara pensioner och social trygghet behövs åtgärder för ett längre arbetsliv och fler arbetade timmar.

 

Sverigedemokraternas svar:

1. Avskaffa den högre pensionsskatten?

Ja

2. Ta bort bromsen i pensionssystemet?

Ja

3. Avskaffa premiepensionen?

Nej

4. Ge mer resurser till äldreboende?

Ja

5. Ge mer resurser till äldreomsorgen?

Ja

6. Ändra på äldrerepresentationen i beslutande organ?

Kanske

7. Avskaffa vinster i välfärden?

Nej

8. Höja pensionsåldern?

Nej

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren