Folk, Sagt, Tipsat

Har du koll på dina piller?

Foto: Inge Josephson

Foto: Inge Josephson

Användning av läkemedel bland äldre har ökat kraftigt de senaste 25 åren. Det är både bra och dåligt. Bra förstås för att allt fler sjukdomar kan behandlas, men dåligt eftersom risken för läkemedelsbiverkningar också ökar.

Det här säger Socialstyrelsen vars studier visar att mellan 8 och 30 procent av äldre i vårdapparaten lider av någon form av läkemedelsbiverkningar, lättare som trötthet och muntorrhet eller svårare som hjärtrubbningar och yrsel.

35 000 äldre per år har så allvarliga biverkningssymptom att de måste läggas in på sjukhus. Biverkningarna i sig kan också ge andra konsekvenser som t ex fallolyckor.

17 000 onödiga sjukhusinläggningar!

Mycket av detta lidande går att förebygga menar också Socialstyrelsen. Kanske uppåt 60 procent av sjukhusvistelserna är onödiga. Kan vi begränsa detta är det både en personlig vinst av minskat lidande och hundratals miljoner i sparade vårdkostnader.

Bovarna i dramat är oftast hjärt-kärlläkemedel, blodförtunnande mediciner, psykofarmaka, morfinbesläktade smärtstillande medel, läkemedel mot epilepsi, antibiotika, cytostatika (cellgifter), antiinflammatoriska medel och diabetesläkemedel.

Det som oftast leder till inläggning på sjukhus är: lågt blodtryck, fall, blödningar, hjärtrytmrubbningar, salt- och vätskebalansrubbningar, medvetandepåverkan eller förvirring, hjärtsvikt och lågt blodsocker.

Det handlar förstås inte om att sluta behandla med läkemedel. Utan om att ge rätt doser, säger Socialstyrelsen – äldre är känsligare än yngre – att ordinerade läkemedel passar ihop och att läkarna är lyhörda mot patienterna och biverkningarna.

Socialstyrelsen jobbar nu med att ta fram verktyg som kan vändas överallt i vården och omsorgen för att upptäcka sjuklighet hos äldre orsakad av läkemedel. Man vill också utveckla nya s k ”indikatorer” för god läkemedelsbehandling av äldre.

Men även andra i samhället har vaknat till liv i denna viktiga fråga om bl a livskvalitén på ålderns höst.

Koll på läkemedel

Koll på läkemedel är ett samarbete startat 2009 mellan Pensionärernas Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna och Apoteket. Syftet är bättre läkemedelsbehandling till äldre och att utbilda och stödja patienter så att man själv kan agera för en bättre behandling.

Med stöd av Socialstyrelsens statistik över uthämtade receptbelagda läkemedel, har Koll på läkemedel definierat gemensamma mål för att komma tillrätta med t ex över- och felförskrivning av läkemedel till äldre.

Man har konstaterat att i genomsnitt får en äldre människa i särskilt boende fler än tio läkemedel per dag (rekordet är 39!). Så det finns att göra.

Från början fokuserade man på rätten till läkemedelsgenomgång för personer 75 år och äldre och bättre kunskap kring äldre läkemedelsbehandling. Man krävde också lagstiftning om alla äldres rätt till läkemedelsgenomgång.

”Okloka listan”

Koll på läkemedel har också gjort tillgänglig den s k ”okloka listan” över olämpliga läkemedel för äldre. Den bygger helt på Socialstyrelsens listning. Man driver ett viktigt mål att varje patient ska ha en ansvarig läkare för patientens alla läkemedel.

Mot 2017 har man tuffat till mål för dem som är över 75 när det gäller multimedicinering, olämpliga läkemedel, årlig genomgång av patientens läkemedel och begränsat utbyte mot billigare läkemedel.

Innehållsrik hemsida

Koll på läkemedel har en innehållsrik hemsida med mycket information, guider, råd, utbildningsfilmer, berättelser av äldre och så förstås ”okloka listan”. Varje organisation har en kontaktperson för dessa frågor. Ordförande för Koll på läkemedels styrgrupp är Lars-Åke Söderlund från Apoteket AB, och Nyfiken Grå ställde några frågor:

Lars-Åke Söderlund.

Lars-Åke Söderlund.

Vad är det senaste som hänt på området kring äldres medicinering?

– Socialstyrelsen har i ett par rapporter under året visat att kvaliteten i äldres läkemedelsanvändning, i vissa avseenden, blivit gradvis bättre under de senaste tio åren.

Hur går det med Socialstyrelsens verktyg för vården som man säger sig jobba med för att komma tillrätta med problemet över- och felförskrivning?

-Socialstyrelsen har gått vidare och samverkar med läkemedelskommittéerna för att ta fram sådana ”instrument”. Det sker troligen inom ramen för revideringen av Indikatorerna för god läkemedelsterapi hos äldre som skatt pågå cirka ett år framåt.

Ni fokuserar på äldre över 75, varför det?

-Åldrandet medför att läkemedel får förstärkt och förlängd effekt vilket kan kräva justering av dosen byte till annat eller inget läkemedel. Äldre personer, 75-80 år, har en nästan halverad njurfunktion enbart p.g.a. det naturliga åldrandet. Därför har Koll på Läkemedel valt att följa just åldersgruppen 80 år och äldre.

Viktiga frågor att ställa

Medicinerar du själv eller har någon äldre närstående som medicinerar finns det några viktiga frågor att ställa – du hittar dem i ”okloka listan” – till dig själv och till läkaren:

1. Hur vet du att du har nytta av den här medicinen?
2. Vad händer om du avstår från medicinen?
3. Är det något särskilt som du ska tänka på när du tar den här medicinen?
4. Är det bra att du har så här många mediciner?
5. Tar du ansvar för helheten?

Nyttig läsning:

Koll på läkemedel: Okloka listan
kollpalakemedel.se

Socialstyrelsens läkemedelsgenomgång för äldre med fem eller flera läkemedel.

Kommentarer är stängda

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren