Samhälle

– Hög tid sätta de sjukaste i centrum

Det är primärvården som behöver stärkas. Foto: svenskt näringsliv.

– Att sköra äldre ligger och väntar i akutmottagningarnas korridorer och kulvertar visar med all önskvärd tydlighet att dagens sjukvårdssystem inte fungerar. Åtminstone inte för de äldre. Det är ovärdigt en välfärdsstat som Sverige att gamla och sjuka behöver vänta i timmar för att få en första bedömning och sedan ännu längre på en vårdplats.

Jan Nilsson. Foto: Charlotte Carlberg Bärg.

Den som skriver detta är Jan Nilsson, professor i hjärt-kärlmedicin och ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien, i ett debattinlägg i dagens SvD.

Han undrar varför debatten uteblev i valrörelsen om just denna grupp, det vill säga gamla, sköra och multisjuka som är de som behöver vården allra mest.

Boven till det onda, menar Jan Nilsson, är att primärvården inte klarar sin uppgift att ha det sammanhållande ansvaret för den som är multisjuk.

– Det saknas ett helhetsgrepp kring individens hälsotillstånd och kontinuitet genom hela vårdkedjan.

– Den fragmenterade vården leder till att man som patient själv måste navigera rätt i en stor och komplex vårdorganisation.

I början av sommaren presenterade Vetenskapsakademien och Svenska Läkaresällskapet ett antal förslag till förändring av sjukvården som alla utgår ifrån patientens behov:

  • Bättre och mer sammanhållen styrning. Det krävs en sammanhållen styrning och samordning mellan olika aktörer och vårdnivåer.
  • En stärkt primärvård. Den svenska primärvården behöver stärkas för att bli det samordnande navet kring den sköra och multisjuka patienten, med resurser och förutsättningar att ta ansvar för att koordinera vården och omsorgen.
  • Vem är multisjuk? Det saknas i dag en tillfredsställande definition av multisjukdom. Det behövs mer kunskap för att bättre förstå vad som påverkar de multisjuka patienternas hälsotillstånd, vad som är den bästa tänkbara vården och hur vi förebygger ytterligare ohälsa och vårdskador.

– Därför är det nu hög tid för politikerna att sätta de sjukaste patienterna i centrum, skriver Jan Nilsson.

– Vi får inte glömma de sjukaste.

Måtte uppmaningen nå fram, och snart ge verkan, säger vi på Nyfikengrå.

Fotnot: Enligt en undersökning av besöken på akuten 2016 gjordes nästan 20 procent av personer över 80 år. Patienter i den åldersgruppen får generellt träffa läkare snabbare än andra, men blir oftast kvar längre på akuten. Läs mer här.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren