Debatt, Läst, Samhälle, Vetande

Högre ålder – sämre hälsa

Många äldre mår mindre bra, visar ny rapport

Ny rapport om äldre stockholmares hälsa och levnadsvanor

Carin Lennartsson, projektledare

Rapporten visar att hälsa och levnadsvanor är olika och man kan se ganska stora skillnader mellan olika socioekonomiska grupper, mellan kvinnor och män, och mellan kommuner och stadsdelar, säger Carin Lennartsson, en forskare som varit projektledare för den nya rapporten.

En enkätundersökning görs vart fjärde år i Stockholms län för att ta reda på hälsa och levnadsvanor hos stockholmare för att få en grund för planering av vård, omsorg och förebyggande insatser.

Rapporten tittar mest på de som är 65 år och äldre i Stockholms län.
Förutom att visa hur hälsoläget ser ut är rapporten också underlag för ett pågående arbete med att bevaka den äldre befolkningens hälsa och levnadsvanor i Folkhälsokollen, ett verktyg på webben som bl.a.  stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum är med och driver.

Ojämlikhet påverkar hälsan hos äldre

Mätningen 2018 visade att nära fyra av tio personer över 65 år ansåg att de inte hade en bra eller mycket bra hälsa. Gruppen har dock minskat litet i början av det här seklet , enligt Carin Lennartsson.
Med stigande ålder ökar också risken att få flera hälsoproblem samtidigt.
Det kan vara sjukdomar och funktionsnedsättningar,  multisjuklighet eller andra mer komplicerade hälsoproblem.

Äldre än 85 år får fler problem

Studien visar att hälsan vanligtvis blir sämre när folk blir äldre  och försämringen ökar särskilt efter 85 års ålder.
Ojämlikheten ifråga om dödlighet och hälsa är tydlig och förändras inte med tiden. De som har ”en  hög socioekonomisk position” blir ofta äldre än många andra grupper, säger Carin Lennartsson.

Förutom skillnader i livslängd kan man se stora skillnader i så gott som alla sjukdomar och hälsoproblem mellan de olika socioekonomiska grupperna.
Utbildning, vilket arbete arbete man haft och vilken inkomst man har betyder mycket för hälsan, funktionsförmågan och levnadsvanorna.

Sämre ekonomi och bo i ”fattiga” områden kan ge hälsoproblem

Det är också värre att bli sjuk för den som tillhör i en lägre socioekonomisk grupp.
Stockholms län är segregerat, vare sig man ser på frågan ur ett socioekonomiskt perspektiv eller tittar på från vilket land en person kommer.
Utrikesfödda och andra med låg socioekonomisk position bor ofta i områden med sämre resurser och i Stockholms län länet finns det också mycket tydliga  skillnader i hälsa, levnadsvanor och livsvillkor.
Även i tillgång och nivå på omsorg och hälso- och sjukvård skiljer sig åt geografiskt.

Hur kan rapportens resultat användas?

– Vår förhoppning är att rapporten ska vara ett underlag när regionen planerar  hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete som riktar sig mot mot äldre personer men också i planeringen av hälso- och sjukvården och social omsorg för att få bättre jämlikhet på hälsoområdet, säger Carin Lennartsson, som även tror att rapporten kan intressera en hälso- och samhällsengagerad allmänhet.

Rapporten stärker arbetet med att utjämna hälsoklyftor

– Arbete med folkhälsan ska utjämna hälsoklyftor i alla åldersgrupper och bidra till att skapa ett samhälle för alla. Den ambitionen ska också finnas när det gäller de allra äldsta i samhället. Då behöver vi kunskap som bygger på tillförlitliga och aktuella data för samtliga åldersgrupper och redan i nästa folkhälsoenkät ska vi se mer på den allra äldsta åldersgruppen och anpassa studien efter detta, säger Carin Lennartsson.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren