Folk, Tyckt

KD:s Maria Larsson – Äldreomsorg är en framtidsbransch

I Nyfikengrås upprop för bättre äldreomsorg svarar i dag Kristdemokraternas 1:e vice ordförande Maria Larsson på frågor om finansieringen av äldreomsorgen:

Fråga: Vilken vård och omsorg vill ni garantera för de äldre fram till 2035? Ska äldreboendena fortsätta att minska, kommer personalförsörjningen att klaras, kommer kvaliteten att motsvara de önskemål som kommer att finnas bland blivande äldre och kommer valfriheten att öka?

Maria Larsson: Alla äldre ska garanteras en värdig omsorg där självbestämmande och god kvalitet är bärande delar. Man ska kunna fortsätta att vara den man alltid har varit, även när man blir beroende av vård och omsorg.

Vi står inför stora utmaningar framöver, men om det förändringsarbete som vi påbörjat får fortsätta finns det goda förutsättningar för att vi ska klara av att ge en värdig äldreomsorg även i framtiden. Det viktiga när det gäller antalet äldreboenden är att alla som har behov av ett särskilt boende får det. Idag finns det fortfarande kommuner som inte lever upp till det och därför behöver det också byggas fler boenden.

Det är också av stor vikt att det kommer till fler så kallade mellanboenden eller seniorboenden.

Äldreomsorg är en framtidsbransch och när det nu dessutom finns fler arbetsgivare inom branschen ökar möjligheten att attrahera personal. De kompetenssatsningar som regeringen har gjort förbättrar också förutsättningarna. Vi kristdemokrater vill fortsätta dessa kompetenssatsningar, inte minst ledarskapsutbildningen för äldreomsorgens chefer.

Vi tror att valfriheten och självbestämmandet kommer att öka i framtiden. Äldre kommer inte att nöja sig med att bli tilldelade en viss insats utan att kunna påverka någonting kring utförandet. I den äldreutredning som vi har tillsatt utreds bland annat möjligheten till förenklad biståndsbedömning som kan bli ett viktigt verktyg för ökat självbestämmande.

Fråga: Hur vill ni finansiera äldreomsorgen from 2014 och framöver till 2035? Hur ställer ni er till att utreda en äldreomsorgsförsäkring?

Maria Larsson.

Maria Larsson.

Maria Larsson: Vår inriktning är att äldreomsorgen även fortsättningsvis huvudsakligen ska finansieras via skatter. Det finns helt klart förutsättningar för att klara det om vi får till stånd förbättringar när det gäller det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och med bättre användning av exempelvis teknik. Detta är områden som också utreds inom äldreutredningen.

En ökad livslängd verkar inte betyda ett ökat antal år med ohälsa och omsorgsbehov, snarare pekar en del resultat åt annat håll. Antalet år med ohälsa minskar samtidigt som livslängden ökar. Om den utvecklingen kan fortsätta kommer trycket på äldreomsorgen inte att bli alls lika stor som det ibland hävdas.

Fråga: Hur ser ni på konsekvenserna av att inte ta i frågan nu?

Maria Larsson: Förändringsarbetet för framtiden är påbörjat. Ett systematiskt kvalitetsarbete med kvalitetsregister är ett exempel på det. Att mäta kvaliteten, också genom de äldres ögon är ett annat. Investeringsstödet för att bygga fler äldrebostäder ett tredje. Utredningen kring framtidens äldreomsorg ett fjärde.

Gör man absolut ingenting för att förbättra och effektivisera äldreomsorgen kommer det självklart att leda till stora kostnader i framtiden. Men genom mer förebyggande arbete, utveckling av nya metoder inom både medicin och omvårdnad och ökad kompetens hos personalen tror vi att äldreomsorgen kan klaras också framöver. Men oavsett hur finansieringsformen ser ut bygger det på att många har ett arbete i vårt land.

 

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren