Läst, Samhälle

Musik är viktigt – gör livet lättare för äldre

Körsång ger livet hälsa och lycka - Foto: Tom Engström

Foto – Wikipedia

En stor undersökning som tidigare gjorts på psykologiska institutionen vid University of Prince Edward Island i Charlottetown i Kanada visar att musik har stor betydelse för de äldres hälsa och välbefinnande. Annabel Cohen är en av de ansvariga forskarna vid institutionen.
Mer än 300 äldre har, vid två tillfällen med ett par års mellanrum, fått svara på frågor kring sina förhållande till musik i olika former.

Musik tidigt i livet kan ha stor betydelse livet ut

Resultatet är att musik som kommit in tidigt i de undersöktas liv har fått en mycket stor betydelse för hur deras åldrande ser ut.
Redan tidigare har olika undersökningar visat att musik betyder mycket för dagens ungdomar och utbudet är ju också enormt stort nu för tiden men hur musiken påverkat de äldre har inte varit lika välkänt tidigare.
När de äldre var unga var utbudet ett helt annat. Grammofonskivor och begränsade radioutsändningar var vad som fanns att få med hjälp av tekniken.
I övrigt var musik något som man mötte i kyrkan, på dansbanorna, i körverksamhet och, i städerna, genom konsertbesök.

Problem att lyssna på musik kan komma hos äldre

En av frågorna som den här undersökningen skulle försöka ge svar på var om musik fortsätter att ha en påtaglig betydelse för dem som blir äldre och om betydelsen fortsätter att vara stor trots en allt högre ålder. Idag kommer musiken till de äldre på flera olika sätt t.ex. genom musikterapi och fysisk träning till musik.
Det finns många svårigheter för äldre att vidmakthålla intresset för musik i olika former.
Att höra sämre påverkar tillgängligheten, sämre minne kan göra det svårare att minnas de musikstycken man tyckte mest om som yngre och s.k. svår musik som man lärde sig att uppskatta kan bli svårare att fortsätta att fångas av med minskad kapacitet pga ålder.
Flera av de äldre i undersökningen säger sig ha problem med att njuta av musik på samma sätt som tidigare men det betyder inte att intresset för musiken har minskat utan mest att det har blivit svårare med åren att ta till sig den musik som man tidigare var mycket förtjust i.

Sämre minne kan påverka musikupplevelsen

För en del äldre är det litet sorgligt att inte längre känna sig lika bekant med sina musikskatter som man var tidigare i livet men många upplever samtidigt att det är lättare, och ofta mer givande, att lyssna på musik än att genomföra fysiska aktiviteter.
Många som under livet deltagit i körsång fortsätter gärna med det istället för att hålla igång med sport och friluftsliv eller laga mat. Musik är ofta lätt att fortsätta med även om själva njutningen ibland blir mindre med åren.

Många söker sina musikaliska rötter

Vad undersökningen inte givit bevis för är om musiken bidrar till att den äldres kognitiva förmåga upprätthålls bättre om han eller hon får musikalisk stimulans.
Det som däremot står klart är att den musik man känner till sedan tidigare också är den musik man söker sig till när man lyssnar som äldre.
Samtidigt vet man fortfarande inte om förmågan att minnas musik förändras genom åren.
Enkla sånger i barnaåren ersätts ju av alltmer kvalificerad musik under ungdomsåren och i vuxenlivet men det kan också vara så att förmågan att både njuta av och minnas musik blir sämre under ålderdomen och att man då återgår till enklare musik.

Ambitiös undersökning gav intressanta resultat

Ambitionen i undersökningen var stor och det var några frågor som forskarna särskilt ville ha deltagarnas svar på:
1 Hur ofta har de lyssnat på musik genom livet.
2 Har de deltagit i körsång.
3 Har de spelat något instrument.
4 Musikstycken de kommer ihåg och när de hörde dem första gången.
5 Vilken betydelse har tidigt upplevda musikstycken haft för dem
.
Resultatet blev att en majoritet av de seniora lyssnarna fortsatte att lyssna på musik upp genom åren och för ca hälften av deltagarna fortsatte musik att vara till nytta och glädje för dem.
Intressant är att det inte enbart är musik från tidiga levnadsår som personerna minns och gläds åt utan även nyare musik kan vara till glädje vilken även om det var få av deltagarna som direkt kom ihåg namnen på de nyare musikstyckena de lyssnat på.

Viktiga slutsatser kring äldre och musik

1 Musik är viktigt för en större del av pensionärerna.
2 Musik i de äldres liv kan öka deras kognitiva förmåga och göra att de blir mera vakna för vad som händer i livet.
3 Musik tidigt i livet gör att de gärna lyssnar till musik även vid högre ålder och lättare kommer ihåg olika musikstycken.
4 Lyssnar på musik kan gör många långt upp i åldrarna åtminstone när man har en del av sin hörsel kvar.
5 Musik betyder så mycket för de äldre att vi ständigt bör uppmuntra dem att delta i musikaliska aktiviteter, allt ifrån sång till instrumentspelande.
6 Göra det lätt för institutioner för äldre att på olika sätt välkomna dem till sina verksamheter.
7 Se till att äldre kan ta del av musik på internet vilket också kan göra det lättare för dem att minnas tidigare omtyckta musikstycken.
8 Verka för att musik även finns i de äldres offentliga miljö t.ex. bibliotek.
9 Se till att de äldre får hörapparater med kvalitet som gör musiklyssnandet njutbart.
10 Få fler att inse att en förlust av musiken i livet kan innebära att det mister en stor del av sitt värde.

En viktig utbildningsfråga

I all utbildning i gerontologi, psykologi, musik, musikterapi och musikpsykologi bör man ständigt betona hur viktig musiken är i de äldres liv för att ge dem ett långt liv och en god hälsa.

Bakgrund:
THE IMPORTANCE OF MUSIC TO SENIORS
Annabel Cohen, Betty Bailey, & Thorny Nilsson
Department of Psychology
University of Prince Edward Island, Charlottetown

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren