Debatt, Folk, Sagt, Tyckt

Nobelcentret – ett onödigt projekt

Nobelcenter.se.

Nobelcenter.se.

Den 10 december är i vår kalender är markerad som Nobeldagen. Nobelpriset, och därför Nobelstiftelsen, är en nationell angelägenhet.

Nobelstiftelsen har två uppdrag: att förvalta Nobelkapitalet så att det finna pengar för Nobelprisen, och att organisera prisutdelningsceremonien och Nobelbanketten. Den har också valt att ha ett Nobelmuseum när det gamla Börshuset blev tillgängligt.

För detta finns idag, och sedan länge, välfungerande lokalresurser: ett kansli på Sturegatan, Konserthuset för prisutdelningen och Stadshusets Blå Hall för Nobelbanketten. Och, som sagt, Gamla Börshuset på Stortorget för den självpåtagna museiverksamheten.

En ny stiftelse

Nobelföreläsningar, seminarier och liknande arrangemang ordnas av de prisutdelande kommittéernas verksamhet och i deras lokaler. Ingen av dessa redan traditionsgrundade verksamheter kräver nya lokaler.

Nobelstiftelsen anses inte kunna använda stiftelsens medel för kommersiell verksamhet. Däremot har man skapat en ny stiftelse – Nobel Foundation Rights Association – som, genom  holdingbolaget Nobel Group Interests AB, äger Nobelmuseet AB (förlust ungefär 1 milj/år), Nobelhus AB (förlust 2014/15 omkring 3 milj kr) och Nobel Media AB (vinst 2014/15 1, 5 milj kr).

Staten bidrar

I dagsläget bidrar staten med omkring 5 milj kr/år för driften av museiverksamheten. De museiansvariga hävdar att de nuvarande lokalerna inte är tillräckliga. Regeringen har beslutat att i samverkan med Nobelstiftelsen och Stockholm stad skapa ett nytt Nobelmuseum.

Ill; nobelcenter.se.

Ill; nobelcenter.se.

Stockholm stad har anvisat tomten bakom Nationalmuseum. Ett förslag har tagits fram genom en arkitekttävling, inte för en ny museibyggnad, utan för ett helt Nobelcenter. Här tänker man ha inte bara det nya museet och utställningar.

Man vill också satsa på att kunna förse Stockholm med ännu fler lokaler för konferenser. Här vill man även förlägga Nobelstiftelsen, Vetenskapsakademin, som tidigare klarat sig bra på i Frescati, och för butiker och restauranger.

Kostnaden för byggprojektet var för fem år sedan uppskattad till 1,2 miljarder kr. Finansiering skall ske huvudsakligen genom bidrag från fonder associerade med familjerna Wallenberg och Ehrling Persson (H&M).

Däremot måste kostnaderna för all verksamhet i Nobelcentret täckas genom att ta ut hyra från de olika tänkta användarna och genom att få fortsatta statsbidrag. Hyra för nya, och antagligen dyrare kontorslokaler för Nobelstiftelsen kan stiftelsen täcka som omkostnader. Det kan man däremot inte göra för de kostnader som kommer att uppstå för det helägda Nobel Museum AB.

Ohanterliga trafik- och parkeringsproblem

Ju mindre kommersiellt framgångsrikt projektet blir desto mer statliga och kommunala bidrag kommer behövas för att Nobelprisets prestige och Nobelstiftelsens rykte inte ska ta skada. Att byggnadsprojektet huvudsakligen finansieras av två familjeägda stiftelser kan dessutom dra i tvivel Nobelstiftelsens självständighet.

De aktuella planerna att riva k-märkt miljö på Blasieholmen och mot gällande miljöbegränsningar för ett mycket stort, skrymmande och överskuggande komplex skulle på ett oåterkalleligt sätt förstöra en gammal och fredad miljö inklusive helt förändra den kvarvarande båttrafiken i Stockholm sista centralt belägna hamnbassäng, bland annat den turistbefrämjande skärgårdstrafiken.

Ett Nobelcenter där skulle också utsätta Blasieholmen för miljömässigt ohanterliga trafik- och parkeringsproblem, som även skulle kunna spilla över till Skeppsholmen.

60-talets miljökulturella katastrof upprepas

Det planerade Nobelcentret skulle med andra ord upprepa den miljökulturella katastrofen på sextiotalet då närmare sjuhundra byggnader från sjutton- och adertonhundratalet revs för att ge plats för en ny bebyggelse i Stockholm centrum, vars numera bedagade estetik i vår egen samtid beklagas av ett stort och växande antal medborgare och väljare.

Om det projicerade Nobelcentrets estetik kan råda olika uppfattningar. Vad som är estetiskt är, i en relativiserande intellektuell miljö, en kontroversiell fråga. Däremot förefaller det  oomstridligt att Nobelcentret kommer att negativt påverka på både naturlig och kulturmiljö, där staden möter skärgården.

Egendomligt att det skulle forskas bättre 

Det kan förefalla egendomligt att i dag göra gällande att det skulle forskas bättre, eller att unga svenska forskare skulle ha bättre tillgång till ny forskning om man uppförde ett Nobelcenter på Blasieholmen.

Om en byggnad för ett Nobelcenter för forskning verkligen skulle anses vara oundgängligen nödvändig, och om det kan finansieras från andra källor, bör det förläggas i närhet av existerande och expanderande forskningsrelaterad bebyggelse, till exempel den nya Hagastaden eller Kista.

Men Nobelstiftelsens VD, Lars Heikensten, har uttalat att om ett Nobelcenter inte kan byggas på Blasieholmen, så blir det inget sådant center alls. Gott så, för det behövs inte. Men det tycks peka på att de bakomliggande skälen snarare har att göra med testosteronfylld prestige än med omsorg om forskning.

Johan Nordenfelt, f d ambassadör.

Kommentarer är stängda

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren