Krönika, Samhälle

Ny plan för äldreomsorgen- säg ifrån och låt opinionen växa!

Susanne Rolfner Suvanto lämnar över sin utredning till äldreminister Åsa Regnér. Foto: socialdepartementet.

 Den största yrkesgruppen i landet är undersköterskor, det är runt 230 000 som arbetar inom hemtjänst/hemsjukvård och särskilt boende. Fyra av tio av dessa saknar yrkesutbildning. De har enhetschefer som har alltför många medarbetare.

Bristen på undersköterskor är stor redan idag

Ett centralt förslag i utredningen Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer (SOU 2017:21) är att man bör införa legitimation för undersköterskor.

Det skulle kombineras med omfattande utbildningsinsatser som i sig skulle höja kvaliteten på verksamheten. Legitimation skulle inverka positivt på arbetsförhållandena, stärka inflytande och självkänsla samt öka yrkets attraktivitet.

Allt enligt utredaren Susanne Rolfner Suvanto. Detta låter rätt och det är mycket bra att utredningen också flaggar för att man äntligen ska ta bort benämningen undersköterska som ju i sig signalerar en omodern underordning.

Hitta en bättre yrkestitel är angeläget, varför ska det vara så svårt?

Jag är fascinerad över titeln på utredningen Läs mig! Visst vill man läsa men det är inte så enkelt , betänkandet är på 1 200 sidor och tycks täcka de flesta aspekter man kan lägga på äldreomsorgen.

En av underlagsrapporterna.

Dock saknas i vanlig ordning enligt min mening en trovärdig analys av hur finansieringen egentligen ska gå till om alla utredningens förslag ska genomföras. Till dessa hör att bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet ska öka så att fler ska kunna byta till nya bostäder.

Huvuduppdraget har varit en nationell plan med åtgärder för högre kvalitet och effektivitet, bättre förebyggande och rehabiliterande insatser, tryggad personalförsörjning, översyn av särskilda boendeformer, flexibla former för beslut om äldreomsorg samt användning av välfärdsteknologi.

Utredningen pekar på att äldreomsorgen aldrig varit så bra som idag och ger återblickar mot tiden med fattigstuga, ålderdomshem och flerbäddsrum på långvården.

Sant men sant är också att hela befolkningen har fått en helt annan levnadsstandard, hur många bor i ettor med dass på gården och avsaknad av rinnande vatten?

Varför skulle inte äldreomsorgen har följt med i detta, ska det fortfarande krävas extra tacksamhet från äldres sida?

Ambitionen är i alla fall hög hos utredaren, den nationella kvalitetsplanen ska sträcka sig över fyra mandatperioder, åren 2019 -2034. Utredaren vill se en årlig häftig ökning från dagens 4 000 som slutför yrkesutbildning till undersköterska till 16 000 år 2019.

Utvärdering ska ske i början av varje mandatperiod. Syftet är att stödja den lokala och regionala utvecklingen men ingen detaljstyrning. Långsiktighet är bra, bort tillfälliga stimulansmedel som inte gett mycket och mer av helhetssyn.

Vågar man associera till barnomsorgens utbyggnad som skedde med systematik och kontinuitet?

Jättebra och äntligen är att utredningen vill satsa på en nationell ledarskapsutbildning för de verksamhetsnära enhetscheferna.

Vi vet ju så väl att bra ledarskap är en nyckel till att inspirera god vård med framtidsinriktning, med respekt för individens självbestämmande, för nytänkande och flexibilitet. Till detta kommer att utredaren vill begränsa antalet medarbetare till 2028, enhetschefer ska bara behöva ha 30 medarbetare att leda.

Jaha, jag undrar hur mycket jag och vi i min ålder får uppleva av detta.

Runt utredaren har funnits en mängd experter och även en politisk referensgrupp men fråga är om tyngden tillräcklig för att de politiska partierna verkligen ska prioritera dessa frågor och se till att klara finansieringen.

Det hade väl varit bättre med en parlamentarisk utredning i gammal god ordning. Läs mig! säger utredaren. Man kan addera Säg ifrån! Låt opinionen växa.

  1. Karin Bydler Evjen

    Ett av de största misstagen inom äldrevården var att ta bort yrkesgrupperna vårdbiträden och städpersonal! Inte undra på att det är sådan brist på undersköterskor! Att de har ingen eller undermålig utbildning är ju också häpnadsväckande …
    När jag var ung arbetade jag en tid som vårdbiträde. Vi fick en kort men grundlig utbildning av en Sofia-syster. De flesta av oss hamnade sedan på ett av långvårdssjukhusen där det förstås behövdes personal.
    De flesta patienterna var sängliggande och helt beroende av oss för den dagliga omsorgen. Undersköterskor och sjuksköterskor ansvarade för omläggningar och medicinering. Läkare fanns förstås med i periferin.
    Det var stressigt och tungt många gånger, både fysiskt och mentalt, men någon gång fanns lite tid att prata och skoja med dem som kunde det, hålla någon i handen, stryka någon på kinden. Det var ljuspunkterna i arbetet.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren