Folk, Krönika, Samhälle

Om vatten och avlopp i Kaianders kulturkalender

Tecknare: Kaianders Sempler

Juni 2019

Liksom andra storstäder i Europa drabbades även Stockholm av en rad epidemier vid 1800-talets mitt.
Den första kom redan 1834 och kostade 3 400 personer livet.
Nästan hälften av dem som insjuknade avled.

Nya epidemier varje år

Från 1850 återkom epidemierna sedan nästan årligen. I London och andra av Europas storstäder hade man nu börjat ersätta gamla förorenade brunnnar med kommunala vattenledningar, men i Stockholm låg man efter i utvecklingen. Inte förrän i slutet av 1850-talet insåg stadens styrelsemän att något måste göras.
En ingenjör vid namn Fredrik Wilhelm Leijonancker anlitades om för att utarbeta en plan för anläggandet ett kommunalt ledningsnät för dricksvatten i Stockholm.

Vattenverk till Stockholm

1853 presenterade han sitt förslag. Ett vattenverk skulle anläggas strax väster om Skanstull. Där skulle vatten från Årstaviken med hjälp av ångmaskiner pumpas upp i stora bassänger för att renas i sandfilter.
Det renade vattnet skulle sedan pumpas ut i ett rörsystem över staden.

Det dröjde ytterligare ett antal koleraepidemier, men 1861 kunde Skanstullverket äntligen invigas av kung Oscar II.

Till att börja med gick vattenledningarna bara till offentliga tappställen där folk fick hämta vatten till sina behov, men med tiden började man också dra servisledningar i bly in till fastigheterna.
Snart räckte inte vattnet från Skanstullsverket till. Därför anlades ytterligare ett vattenverk i Norsborg.
Nu kan man tycka att när man ändå anlade ett vattenledningsnät, varför passade man inte på att samtidigt anlägga ett avloppsnät?
Vem som helst kunde väl räkna ut att om man får möjlighet att spola mer vatten i stan blir det också mer spillvatten som måste ledas bort. Och de avloppsdiken som vid den här tiden fanns var minst sagt undermåliga.

Dyrt med ett avloppsnät

Men ett avloppsnät skulle kosta mycket pengar. Till sist insåg emellertid även de konservativa krafterna i stadsfullmäktige att man var tvungen att göra något åt avloppssituationen.
Det blev åter Leijonancker som fick i uppdrag att lösa problemet. 1866 lade han fram en plan för Norrmalm. Tre huvudkulvertar skulle föra spillvattnet ner till Norrström. Snart togs det nya systemet i bruk och byggdes sedan successivt ut över hela innerstaden.

Vattenklosetterna blev snart ett problem

Till en början var allt frid och fröjd, men efter sekelskiftet 1900 började vattenklosetter installerades i allt fler fastigheter och situationen blev akut.

Till sist insåg de styrande att något radikalt måste göras. Det första blev att se till att kloakvattnet från innerstaden samlades ihop och i rörledningar fördes så långt ut från staden som möjligt innan det släpptes ut.

Till en början släpptes spillvattnet ut, helt utan rening, men på 1930-talet kom regler om mekanisk rening, det vill säga de fasta partiklarna fick avskiljas genom sedimentering.

Reningsverk på många platser

Reningsverk byggdes nu i Bromma, i Hägersten, i Henriksdal, på Lidingö och vid Värtan etcetera. Snart insåg man att det även krävdes biologisk rening för att bli av med smittspridande bakterier och andra obehagliga ämnen.

Det blev alltmer klart att Östersjön, recipienten för avloppsvatten från en rad europeiska storstäder, höll på att helt förstöras av övergödning.
Från 1970-talet infördes alltmer effektiv rening för att ta bort närsalterna, kväve och fosfor.

Tyvärr är det inte bara skit och närsalter som kommer med avloppet till reningsverken. Det är också miljöfarliga kemikalier och läkemedelsrester.

Och sådant biter inte dagens reningsteknik på.

HISTORISKA DAGAR I JUNI

Himmelska fridens torg 1989
Bröderna Montgolfier flyger ballong 1783
Islandssill
Revolt I Östberlin 19538
Roger Bacon 1214-1294
Det er et yndigt land
Världsmiljödagen
Waterloo 1815
< Svenska > nationalistdagen
Blaise Pascal 1623-1662
Grönlands nationaldag
Alfred Grenander med U-bahn 1862-1931
Alan Turing 1912-1954
Deportationer I Estland 1940
Charles Coulomb 1736-1806
Midsommarafton
Midsommardagen
Grönlands nationaldag
Sommarsolståndet
Skottet i Saraievo
Poltava 1709
Leve Åland!
Avogadro med talet, 1776-1856

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren