Folk, Tyckt

S: Långsiktig kvalitetsplan för äldreomsorgen

I Nyfikengrås upprop för bättre äldreomsorg svarar i dag Socialdemokraterna på frågor om finansieringen av äldreomsorgen:

Fråga: Vilken vård och omsorg vill ni garantera för de äldre fram till 2035? Ska äldreboende fortsätta minska, kommer personalförsörjningen att klaras, kommer kvaliteten att motsvara de önskemål som kommer att finnas bland blivande äldre och kommer valfriheten att öka?

Svar: Sverige har byggt upp en vård och omsorg av hög kvalitet som är tillgänglig för alla äldre efter behov. Den har bidragit till trygghet, tillit och sammanhållning. Den har även gjort det möjligt för äldres medelålders barn att kombinera förvärvsarbete med omsorg om skröpliga föräldrar.

Mycket är fortfarande bra, men det finns problem. Bland annat de ni tar upp i frågan som att antalet platser i särskilda boenden minskat under lång tid, att det finns ett stort rekryteringsbehov och larmrapporter om kvalitetsbrister.

Vår politik tar sin utgångspunkt i att äldre som behöver vård och omsorg ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag. Vi menar att det är fel att reducera valfrihet och inflytande till en fråga om att välja hemtjänst från en kommunal eller olika privata utförare.

Diskussionen bör också handla om innehållet i den vård eller omsorg som ska ges. Äldre ska ha verklig valfrihet och i högre grad än idag kunna bestämma vad de vill ha utfört under sina hemtjänsttimmar. Flera kommuner har infört så kallad förenklad biståndsbedömning som gör att alla äldre över en viss ålder får ett antal hemtjänsttimmar bara genom att anmäla sig. Vi vill ge fler äldre denna möjlighet.

Avgörande för kvalitet i äldreomsorg är kontinuitet med personal som har rätt kompetens och tillräckligt med tid. Inom äldreomsorgen vill vi införa en lägsta kompetensnivå för att få arbeta med sköra äldre. Det är ett ansvarsfullt och viktigt jobb som kräver grundläggande omsorgsutbildning. Vi har i vårt budgetförslag fler platser i komvux och yrkesvux som skapa fler vägar in i vård- och omsorgsyrken. Insatser behöver även göras för att locka unga att välja en framtid inom välfärdsjobben.

Vi vill göra det möjligt för undersköterskor att gå vidare och specialisera sig till exempelvis rehabiliteringsundersköterska eller demensundersköterska. Dessa specialiseringar ska vara nationella. Det behövs också fler specialistutbildade sjuksköterskor för att arbeta med äldre och sköra patienter och det behövs fler geriatriker. Det kräver att det utbildas fler specialistsjuksköterskor och geriatriker. Ett av våra vallöften är att skapa en modell för alla landsting med studielön för specialistutbildning för sjuksköterskor inom de områden där behoven är som störst. Geriatrik, gerontologi och demenskunskap måste ingå på samtliga grundutbildningar inom vård och omsorg.

För att uppnå kontinuitet måste planeringen utgå från den äldres situation och behov. Vi föreslår ett stimulansbidrag för kommuner som genomför kvalitetsprogram för bättre kontinuitet i äldreomsorgen.

En viktig faktor både för att uppnå kontinuitet för de äldre och för att kunna rekrytera personal till vård och omsorg är att skapa heltidstjänster och ge de anställda fast anställning. Vi vill göra heltid till norm i de centrala kollektivavtalen för kommunernas och landstingens verksamheter och bolag. I dessa förhandlingar måste även frågan om delade turer lösas. Krav på heltid ska ställas vid offentlig upphandling. Vi kommer även att bjuda in arbetsmarknadens parter till samtal om hur vi kan begränsa antalet osäkra anställningar.

Socialdemokraterna kommer att förbättra arbetsmiljön i välfärden genom att stärka bemanningen. Vi avsätter 2 miljarder till ökad bemanning i vård och omsorg. Vi kommer införa kvalitetslagar i välfärden, som ställer krav på att inga välfärdsföretag ska kunna göra vinst genom att skära ned på antalet anställda.

Allt fler yrkesgrupper i välfärden slår larm om att deras arbeten har blivit kidnappade av ekonomiska ersättningsmodeller och detaljstyrande dokumentation. Vi kommer införa en ny styrning där välfärdens proffs får förutsättningar att utöva och utveckla sina professioner.

För att klara att successivt ställa om det svenska samhället till ökade vårdbehov behövs det en långsiktig kvalitetsplan för den svenska äldreomsorgen. Vi vill inrätta en tioårig kvalitetsplan med etappvisa mål och delmål.

Planen ska stimulera innovationer i äldreomsorgen, ett hälsofrämjande arbete på alla nivåer, en ökad tillgänglighet till både äldreboenden och hemtjänst, åtgärda kvalitetsbrister och öka jämlikheten, inflytandet och valfriheten för de äldre samt innehålla ett program för generationsväxling för personalen. Det kräver långsiktig och uthållig planering över en 10-årsperiod för att ge resultat.

Fråga: Hur vill ni finansiera äldreomsorgen fr o m 2014 och framöver till 2035? Hur ställer ni er till att utreda en äldreomsorgsförsäkring?

Svar: Vi socialdemokrater står upp för gemensam finansiering av en äldreomsorg av hög kvalitet som ges efter behov. Äldreomsorgen är en social infrastruktur. Vården och omsorgen skall vara för alla och ges efter behov, oavsett inkomst.

Utmaningen är att garantera och klara en vård och omsorg av hög kvalitet för alla äldre på lika villkor oavsett bakgrund, även när de äldre blir fler. Frågan om hur vi ska finansiera välfärden i framtiden är en genuint politisk fråga. De borgerliga debattörer som kräver olika blandfinansieringslösningar där rikare äldre ska få gräddfiler genom tilläggsförsäkringar eller kunna köpa tilläggstjänster med skattereduktion säger indirekt att alla inte ska ha den vårdstandard som de anser vara nödvändig för egen del. Vi anser att det är fel väg att gå. Det skulle skapa en berättigad misstro mot hela välfärdssamhället.

Det går att utveckla en gemensamt finansierad vård och omsorg med hög kvalitet för alla äldre – det handlar om politiska prioriteringar. Vi vill säkra detta genom att långsiktigt öka ambitionsnivån och de offentliga investeringarna i vården och omsorgen, bedriva ett aktivt folkhälsoarbete och genom att fler får möjlighet att arbeta. Att fler kommer i arbete är avgörande för att vi ska kunna finansiera välfärden även i framtiden. Därför är jobben vår viktigaste fråga.

Fråga: Hur ser ni på konsekvenserna av att inte ta i frågan nu?

Svar: Om vi inte tar i frågan nu är risken stor att svenskarna förlorar förtroendet för den offentligt finansierade vården och omsorgen. Det riskerar att underminera medborgarnas vilja att bidra till en offentligt finansierad generell välfärd.

De som har råd kommer söka sig till privatfinansierade lösningar och de som inte har råd kommer bli än mer beroende av anhörigas välvilja. Om ännu mer ansvar för omsorgen om äldre skjuts över på anhöriga kommer fler medelålders barn att tvingas gå ned i arbetstid eller sluta arbeta. Redan i dag har uppskattningsvis 140 000 personer gått ned i arbetstid eller slutat arbeta för att ta hand om anhöriga. Detta försämrar dessa personers egen ekonomi och det minskar skatteintäkter som ska finansiera välfärden. Detta är inte en hållbar väg.

Jämfört med många andra länder har Sverige ett gott utgångsläge. Vi har en hygglig grund att stå på genom ett robust pensionssystem, relativt höga födelsetal, positiv nettoinvandring och en jämförelsevis väl utbyggd vård och omsorg för äldre. Vi har tid att ställa om och förbereda samhället på att vi blir allt fler äldre. Men vi måste agera nu! Det behövs en flerårig planering med avsatta resurser och mål som redovisas offentligt och följs upp. Därför vill vi omedelbart ta fram en sådan kvalitetsplan.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren