Folk, Tyckt

Vänsterpartiet: Vi vill ha maxtaxa och ökat inflytande för de äldre

I Nyfikengrås upprop för bättre äldreomsorg har Monika Olin Wikman och Berit Rollén ställt några frågor till de politiska partierna om hur de ser på frågan om finansieringen av äldreomsorgen.

Ett första svar har vi nu fått, från Vänsterpartiet och dess politiske sekreterare Anders Thoré:

Fråga: Vilken vård och omsorg vill ni garantera för de äldre fram till 2035? Ska äldreboendena fortsätta att minska? Kommer personalförsörjningen att klaras? Hur förväntas kvaliteten motsvara de önskemål som kommer att finnas bland blivande äldre? Kommer valfriheten att öka?

Anders Thoré: Äldre ska känna trygghet i tillvaron och få den omsorg de behöver. Därför är det samhällets ansvar att det finns äldreomsorg som är tillgänglig, likvärdig och håller en hög kvalitet.

Andelen äldre över 80 år som får offentlig äldreomsorg har nästan halverats sedan 1980. Äldreomsorgen är nämligen den del av de kommunala välfärdsverksamheterna som sedan 90-talskrisen har fått minst resurser. Besparingarna och nedskärningarna har försämrat kvaliteten inom äldreomsorgen.

Personalen hinner inte ge den hjälp och omsorg som behövs. I värsta fall har det inneburit att äldres säkerhet och trygghet inte tillgodoses. Allt färre får dessutom plats på vård- eller omsorgsboenden. Äldre förväntas bo hemma och klara sig med hemtjänst, som även den får för lite resurser.

Med färre anställda utförs en allt större del av omsorgen av anhöriga, som blir tvungna att ta ett större ansvar när det offentliga träder tillbaka. Många anhöriga har gått ner i arbetstid eller slutat arbeta för att hinna med att vårda en anhörig.

Vi vill öka bemanningen inom äldreomsorgen genom en öronmärkt satsning med fokus på demensvården. De kommuner som redan har en god bemanning ska dock kunna använda pengarna till andra delar av äldreomsorgen.

När hela vår satsning är fullt utbyggd kommer det att räcka till exempelvis 10 000 fler undersköterskor inom äldreomsorgen och demensvården.

Vi vill också satsa på hemtjänsten för att öka personaltätheten och kontinuiteten.

Vi vill ge de äldre ökat inflytande över sina insatser och vi vill ge dem egna timmar att bestämma över samtidigt som vi inför en maxtaxa på 100 kronor per timme i hemtjänsten. De generella statsbidragen till kommuner och landsting måste värdesäkras.

Personal med rätt kompetens är också en förutsättning för en bra äldreomsorg. I dag saknar runt 20 procent av dem som arbetar på äldreboenden rätt gymnasieutbildning, omvårdnadsprogrammet, och i hemtjänsten är siffran ännu högre. Vi satsar därför på fler utbildningsplatser och stöd till kommunerna för att anställa vikarier för dem som utbildar sig.

Fråga: Hur vill ni finansiera äldreomsorgen från och med 2014 och framöver, fram till 2035?

Anders Thoré: Det ska finansieras som idag – i huvudsak genom skatter och till viss del genom avgifter. Alla våra konkreta förslag är finansierade i vårt förslag till statsbudget för de kommande åren.

Äldreomsorgen är en del av den generella välfärden och ska som i dag finansieras gemensamt. Vänsterpartiet vill ha en välfärd utan vinstintresse. Skattebetalarnas pengar ska inte gå till vinstsyftande eller vinstutdelande företag verksamma i kärnverksamheterna inom vården, äldreomsorgen, skolan och förskolan.

Vår modell innebär att allt överskott ska återinvesteras i verksamheten. Vinstdrivande aktörer som vill driva verksamheten vidare är välkomna att göra det men måste sluta ta ut vinst.

Privata företag ska inte heller själva kunna bestämma var och när de vill etablera verksamhet, som finansieras med skattepengar. En äldreomsorgsförsäkring kommer inte att kunna garantera en bättre äldreomsorg. Se bara på socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen där ersättningarna sjunker i förhållande till löneutvecklingen trots ackumulerade avgiftsöverskott.

En försäkringslösning riskerar att skapa än större klyftor mellan dem som har arbete och de som inte har det. Sjuk- och aktivitetsersättningen och pensionerna är ett bra exempel.

Pensionssystemet är också ett bra exempel på att det måste kunna utkrävas ansvar av förtroendevalda politiker. Trots att pensionssystemet inte fungerar och är underfinansierat har riksdagen ingen inflytande över dessa frågor utan det är endast den s.k. pensionsgruppen, som kan ta initiativ till förändring.

Fråga: Vilka blir konsekvenserna av att inte ta i frågan nu, enligt er?

Anders Thoré: Det är nödvändigt att vidta åtgärder nu för att förbättra äldreomsorgen.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren