Folk, Skrivit, Tyckt

Vissa föder barn, andra köper barn

Foto: surrogacy.ca

Foto: surrogacy.ca

Jag läser biografin om Astrid Lindgren Denna dagen, ett liv (Norstedts 2014). Hennes oerhörda kärlek till barn, hennes respekt för barnet som en egen individ och hennes absoluta inställning att barn bara är till låns blir återigen belyst.

Är barn livets mening? Många tycks mena att fortplantning är livets mening. Driften att få barn är stark hos de flesta. Att ha barn och barnbarn är för många att se livet föras vidare.

Att bli förälder är dock inte alla förunnat. Ofrivillig barnlöshet kan vara en stor sorg. Fertilitetsproblem kan idag avhjälpas på ett helt annat sätt än på min tid.

Avancerade operationsmetoder, hormonbehandling, insemination och assisterad befruktning finns att tillgå för att föda själv. För många har adoption varit ett alternativ.

Men var gränsen för sättet att skaffa barn utan att man överträder grundläggande humanistiska och etiska värden? Definitivt vid den aktuella frågan om surrogatmödraskap där den uttalade avsikten är att kvinnan efter födseln ska lämna bort barnet.

Det finns två typer, altruistiskt eller kommersiellt, kvinnan hyr ut eller lånar ut sin livmoder. I båda fallen blir kvinnokroppen en behållare för en produkt som ska tillfredsställa andras behov.

En ny nisch

Det finns extrema marknadsföreträdare som hävdar att det är alldeles utmärkt med arbetsfördelning att vissa föder barn medan andra köper barn. En ny nisch på marknaden helt enkelt.

Surrogatmödrar ska genomföra en graviditet med de risker som finns förknippade med en sådan.

Vem är ansvarig för surrogatmammans hälsa före eller efter förlossningen?

Vad händer om barnet är funktionshindrat, om det blir tvillingar när beställaren bara vill ha ett barn, vad händer om kvinnan ångrar sig och vill ha abort eller om hon helt enkelt inte klarar att lämna bort barnet?

Och inte minst hur blir det för barnen?

Redan i livmodern sker en anknytning mellan mor och barn. Och barnet blir objekt som byter ägare utan att kunna välja. Det finns helt enkelt inte kunskaper om de långsiktiga konsekvenserna för barn som fötts på detta sätt.

Barnperspektivet måste rimligen ges en överordnad betydelse.

Kommersiellt mödraskap avvisas

I dag sker surrogatarrangemang främst i Indien men med en växande andel i Kalifornien. Inget EU-land tillåter uttryckligen kommersiellt surrogatmödraskap, flera länder har däremot uttryckliga förbud. Detta ligger i linje med förbud för handel med människokroppen och dess delar.

Utredningen Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) avlämnade nyligen ett betänkande där man avvisar kommersiellt mödraskap likaväl som altruistiskt sådant.

Risken för att kvinnorna utsätts för påtryckningar och tvång även vid altruistiskt mödraskap kan enligt utredningen inte uteslutas. Vad gäller det kommersiella mödraskapet går utredningen ännu längre och menar att samhället direkt bör motverka kommersiellt surrogatmödraskap.

Barn inga ägodelar

Utredningen ska ut på remiss. Oroande är att flera partier, särskilt liberalerna och centern är starka företrädare för surrogatmödraskap och att miljöpartiets, socialdemokraternas och moderaternas inställning är oklar. Endast vänsterpartiet och kristdemokraterna har tagit tydligt avstånd.

Måtte det bli en stark opinion för utredningens bedömning och förslag. Det är ingen mänsklig rättighet att få barn. Och vi har inte rätt att överträda respekten för barnen. De är inga objekt eller ägodelar, de är som Astrid Lindgren sade , bara till låns.

Kommentarer är stängda

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren